Yes
No

​Publikace a archivy EÚD

Většina publikací Účetního dvora je veřejně přístupná na naší internetové stránce.

V archívech EÚD jsou uloženy všechny zprávy a stanoviska od roku . Dokumenty z období - byly převezeny do historických archivů Evropské unie ve Florencii. Digitální kopie těchto dokumentů jsou uloženy v archivu EÚD v Lucemburku a mohou do nich nahlížet i externí uživatelé.

Knihovna EÚD

Knihovna EÚD je v první řadě určena zaměstnancům EÚD, ale mohou ji využívat i zaměstnanci ostatních evropských orgánů a institucí a na zvláštní žádost i výzkumní pracovníci. Fondy obsahují mnoho různých publikací o auditu, účetnictví, právu EU a oblastech EU, které EÚD kontroluje. Zahrnují knihy, periodika, tiskové služby, referenční díla a databáze v elektronické i tištěné podobě. Ve veškerých knihovních fondech lze vyhledávat online pomocí veřejně přístupného nástroje BibliotECA Discovery.

Přístup k dokumentům

Účetní dvůr usiluje o to, aby své činnosti vykonával s co nejvyšší otevřeností a co nejblíže občanům EU a to tak, že při své službě občanům maximálně uplatňuje normy transparentnosti, odpovědnosti a integrity.

Právní základ

Žádosti o přístup k dokumentům se vyřizují s ohledem na zásadu práva na řádnou správu a zásadu transparentnosti a v souladu s rozhodnutím Účetního dvora č. 12/2005 o přístupu veřejnosti k dokumentům Účetního dvora ve znění rozhodnutí EÚD č. 14/2009, konsolidovaného znění zveřejněného v Úř. věst. C 67/1 ze dne

Podání žádosti

Žádosti o přístup k dokumentům by měly být zasílány prostřednictvím našeho kontaktního formuláře v úředním jazyce EU.

Zpracování původních žádostí

Každá žádost je pečlivě posouzena do 15 pracovních dnů od registrace. Je přijato rozhodnutí o poskytnutí požadovaných dokumentů nebo je přístup k těmto dokumentům zamítnut v souladu s nezbytnou ochranou některých veřejných a soukromých zájmů, zejména s použitím mezinárodních auditorských standardů týkajících se důvěrné povahy informací o auditu.

Potvrzující žádosti (odvolání)

Pokud EÚD přístup k dokumentu zcela nebo částečně odmítne, mohou žadatelé do 15 pracovních dnů od obdržení odpovědi EÚD podat písemné odvolání (potvrzující žádost) předsedovi EÚD s žádostí, aby EÚD své stanovisko přehodnotil. EÚD odpoví písemně do 15 pracovních dnů od registrace potvrzující žádosti.

Opravné prostředky (další opravné prostředky)

Pokud EÚD nadále odmítá přístup k dokumentu nebo neodpoví včas, může se žadatel domáhat nápravy podáním stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv nebo zahájením soudního řízení proti EÚD.

Další odkazy na právní předpisy

Čl. 10 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii(opens in new window), který přiznává občanům právo podílet se na demokratickém životě Unie;

Čl. 15 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)(opens in new window) o otevřenosti práce orgánů, institucí a subjektů EU a čl. 15 odst. 3 SFEU o právu na přístup k dokumentům.

Článek 41 Listiny základních práv EU(opens in new window) o právu na řádnou správu.

Článek 42 Listiny základních práv EU o právu na přístup k dokumentům.

Etické standardy Evropského účetního dvora(opens in new window)

Evropský kodex řádné správní praxe

Užitečné odkazy