Yes
No

​Publikace a archivy EÚD

Většina publikací Účetního dvora je veřejně přístupná na naší internetové stránce.

V archívech EÚD jsou uloženy všechny zprávy a stanoviska od roku . Archiv tištěných dokumentů vydaných do roku byl převezen do našeho fondu v historických archivech Evropské unie ve Florencii.

Knihovna EÚD

Knihovna EÚD je v první řadě určena zaměstnancům EÚD, ale mohou ji využívat i zaměstnanci ostatních evropských orgánů a institucí a na zvláštní žádost i výzkumní pracovníci. Sbírka obsahuje širokou škálu publikací o auditu, účetnictví, právu EU a oblastech politiky EU. Patří sem knihy, periodika, tiskové služby, referenční díla a databáze v elektronické a tištěné podobě. Ve veškerých knihovních fondech lze vyhledávat online pomocí veřejně přístupného nástroje Knihovna EÚD je v první řadě určena zaměstnancům EÚD, ale mohou ji využívat i zaměstnanci ostatních evropských orgánů a institucí a na zvláštní žádost i výzkumní pracovníci. Sbírka obsahuje širokou škálu publikací o auditu, účetnictví, právu EU a oblastech politiky EU. Patří sem knihy, periodika, tiskové služby, referenční díla a databáze v elektronické a tištěné podobě. Ve veškerých knihovních fondech lze vyhledávat online pomocí veřejně přístupného nástroje BibliotECA Discovery.

Přístup k dokumentům

Účetní dvůr usiluje o to, aby jeho práce byla ku prospěchu občanů EU, a své činnosti vykonává tak, že maximálně uplatňuje normy transparentnosti, odpovědnosti a integrity.

Právní základ

Žádosti o přístup k dokumentům se vyřizují s ohledem na zásadu práva na řádnou správu a zásadu transparentnosti a v souladu s rozhodnutím Účetního dvora č. 37/2023 o přístupu veřejnosti k dokumentům EÚD(opens in new window).

Žádost o přístup

Žádosti o přístup k dokumentům by měly být zasílány prostřednictvím našeho kontaktního formuláře a mohou být napsány v jakémkoli úředním jazyce EU.

Zpracování žádostí

Každá žádost je pečlivě posouzena do jednoho měsíce od data registrace žádosti. Rozhodnutí o poskytnutí požadovaných dokumentů nebo zamítnutí přístupu k těmto dokumentům bude záviset například na tom, zda je potřeba chránit veřejný zájem, nebo na důvěrné povaze informací o auditu.

Odvolání

Pokud je přístup k dokumentu zamítnut, může žadatel do měsíce od obdržení odpovědi EÚD podat písemné odvolání („potvrzující žádost“) předsedovi EÚD s žádostí, aby EÚD své stanovisko přehodnotil. EÚD nejpozději do jednoho měsíce od registrace potvrzující žádosti buď udělí přístup k požadovanému dokumentu, nebo žádost o něj odmítne.

Další odkazy na právní předpisy

Smlouva o Evropské unii(opens in new window): : čl. 1 odst. 2 představuje novou etapu v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům.

Smlouva o fungování Evropské unie(opens in new window): čl. 15 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o otevřenosti práce orgánů EU a čl. 15 odst. 3 SFEU o právu na přístup k dokumentům.

Listina základních práv Evropské unie(opens in new window): článek 42 o právu na přístup k dokumentům.

Užitečné odkazy