No
No

Provádíme audit finančních prostředků EU, což je úkol, který má klíč​ový význam pro lepší vyvozování odpovědnosti a větší transparentnost, a ve svém důsledku tak pro posílení důvěry občanů. Zkoumáme příjmy a výdaje ve všech oblastech činnosti EU – od růstu a zaměstnanosti po politiku životního prostředí a opatření týkající se klimatu.

Zvyšujeme odpovědnost vůči veřejnosti v EU

Naše práce napomáhá ostatním orgánům a institucím EU a členským státům lépe řídit využívání peněžních prostředků EU a provádět nad ním dohled. Je obzvláště důležitá pro Evropský parlament při jeho rozhodování o tom, zda je účetní závěrka EU za předchozí rok správná a finanční prostředky byly vynaloženy řádně. Tento postup je znám pod pojmem „udělování absolutoria“.

Informujeme tvůrce politik EU a občany

Vydáváme relevantní a směrodatné zprávy, které významně přispívají k posouzení toho, jak EU využívá své finanční prostředky a provádí své politiky. Naše zprávy zajišťují přidanou hodnotu pro tvorbu politik: informují tvůrce politik o oblastech, v nichž EU potřebuje v budoucnosti svou činnost zlepšit. Snažíme se, aby tyto zprávy byly také jasné a přístupné, neboť se domníváme, že evropští občané by se měli snadno zorientovat v tom, jak byly jejich peníze vynaloženy a zda to bylo provedeno rozumně a v souladu s předpisy.

 

Veřejně dostupné jsou pouze informace, které jsou obsaženy v našich publikacích. Kvůli ochraně profesionálních vztahů mezi auditorem a kontrolovaným subjektem vždy zachováváme důvěrnost podkladových dokumentů a auditních důkazních informací.

Auditní zprávy a stanoviska vydáváme ve všech úředních jazycích EU. Sdělení na našich sociálních médiích jsou v angličtině.

Úzce spolupracujeme s jinými nejvyššími kontrolními institucemi

Přibližně 80 % rozpočtu se provádí společným řízením Komise a členských států; určité fondy (např. Nástroj pro oživení a odolnost) pak Komise provádí formou přímého řízení, kdy členské státy fungují jako příjemci. Členské státy ve spolupráci s Komisí ustavují systémy dohledu a vnitřní kontroly, které mají zajišťovat, aby se prostředky EU vydávaly řádně a v souladu s příslušnými pravidly. Kromě práce prováděné EÚD kontrolují mnohé nejvyšší kontrolní instituce v členských státech evropské prostředky, které spravují a vydávají vnitrostátní orgány členských států. S vnitrostátními kontrolními orgány úzce spolupracujeme, abychom zajistili srovnatelně důslednou kontrolu výdajů EU v celé Unii.

 

Pomáháme vyvíjet standardy pro audit veřejných finančních prostředků

Usilujeme o to, abychom byli na špičce vývoje v oblasti řízení veřejných financí a jejich auditu. Na fórech, jakými jsou například INTOSAI, se aktivně angažujeme při zavádění auditorských standardů.

Naše práce má dopad

Naše práce má reálný dopad na způsob, jakým je EU řízena. Tvůrci politik v ostatních orgánech a institucích považují naše zprávy za užitečné a externí hodnotitelé soustavně označují jejich kvalitu za vysokou. Komise přijímá a realizuje téměř všechna naše doporučení. Při opakované kontrole určité auditní oblasti po zveřejnění našich zpráv pak pravidelně zjišťujeme, že naše doporučení měla pozitivní dopad.

Přispíváme k boji proti podvodům

Většina chyb, které v rámci své činnosti zjistíme, nejsou úmyslnými chybami a svědčí o nedostatcích souvisejícími s přísnými rozpočtovými pravidly EU. Příležitostně však narážíme na případy nesrovnalostí. Jako externí auditor EU nemá EÚD pravomoc vyšetřovat případy podezření z podvodu poškozující finanční zájmy EU.

Máme-li podezření, že jsme zjistili nelegální činnost, ohlásíme to Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), což je útvar Komise odpovědný za hloubkové vyšetřování případů podezření z podvodů a korupce. Případy podezření z podvodu může úřadu OLAF ohlásit kdokoliv. Chcete-li úřad OLAF na něco upozornit, kontaktujte jej zde.

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Rovněž Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) – nezávislému úřadu EU, který odpovídá za vyšetřování a stíhání trestných činů ohrožujících finanční zájmy EU – předáváme všechny informace a důkazní materiály, které považujeme za relevantní. Podrobné informace naleznete v pracovním ujednání o naší spolupráci s úřadem EPPO,(opens in new window) jež bylo podepsáno v roce 2021.

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Související odkazy