Yes
No 

 

Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Zvláštní zpráva 22/2023: Energie z mořských obnovitelných zdrojů v EU
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Zvláštní zpráva 21/2023: Iniciativa Spotlight pro ukončení násilí páchaného na ženách a dívkách
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Zvláštní zpráva 19/2023: Úsilí EU v oblasti udržitelného hospodaření s půdou
Přezkum 04/2023: Digitalizace hospodaření s fondy EU
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Příručka naší metodiky
Special report 17/2023: Circular economy
Zvláštní zpráva 17/2023: Oběhové hospodářství
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Rozpočtový rok 2022 - Zpráva pověřené schvalující osoby (podle čl. 74 odst. 9 finančního nařízení)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Zvláštní zpráva 18/2023: Cíle EU v oblasti klimatu a energetiky
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Zvláštní zpráva 15/2023: Průmyslová politika EU v oblasti baterií
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Zvláštní zpráva 16/2023: Jak Komise spravuje dluh nástroje Evropské unie na podporu oživení (NGEU)
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Zvláštní zpráva 14/2023: Programování Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Zvláštní zpráva 12/2023: Dohled EU nad úvěrovým rizikem bank – ECB vystupňovala své úsilí, avšak je zapotřebí dalších kroků, aby se zvýšila jistota, že je úvěrové riziko řádně řízeno a kryto
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Zvláštní zpráva 13/2023: Oprávněné hospodářské subjekty
Naše činnosti v roce 2022 – Výroční zpráva o činnosti Evropského účetního dvora
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Zvláštní zpráva 10/2023: Přípravná akce zaměřená na obranný výzkum – Podařilo se získat určité poznatky, ale kvůli krátké době trvání a omezeným výsledkům má zkušební režim pro zvyšování výdajů EU na obranu jen malý význam
Zvláštní zpráva 11/2023: Podpora EU určená na digitalizaci škol
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Zvláštní zpráva 09/2023: Zajištění dodavatelských řetězců zemědělských produktů během pandemie COVID-19
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
Přezkum č. 03/2023: Přeprava živých zvířat v EU: výzvy a příležitosti
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Zvláštní zpráva 08/2023: Intermodální nákladní doprava: Odklon nákladní dopravy z pozemních komunikací v EU je stále v nedohlednu
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Zvláštní zpráva 06/2023: Střet zájmů ve výdajích EU na soudržnost a zemědělství
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Zvláštní zpráva 07/2023: Koncepce kontrolního systému Komise pro Nástroj pro oživení a odolnost
Zvláštní zpráva 05/2023: Finanční prostředí EU – Nesourodý soubor nástrojů vyžadující další zjednodušení a lepší vyvozování odpovědnosti
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability
Zvláštní zpráva 04/2023: Globální aliance pro boj proti změně klimatu + – Dosažené výsledky nenaplnily ambice
Special report 04/2023: The Global Climate Change Alliance(+) – Achievements fell short of ambitions