Yes
No 

 

Přezkum 02/2024: Zprávy Komise o právním státu
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Zvláštní zpráva 03/2024: Právní stát v EU
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Stanovisko 01/2024 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro reformy a růst pro země západního Balkánu
Přezkum 01/2024: Opatření EU v oblasti stáží pro mladé lidi
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Zvláštní zpráva 02/2024: Koordinační úloha Evropské služby pro vnější činnost
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Zvláštní zpráva 01/2024: Snižování emisí oxidu uhličitého z osobních automobilů
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Zvláštní zpráva 29/2023: Podpora EU pro udržitelná biopaliva v dopravě
Pracovní program na rok 2024 a následující období
2024+ work programme
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Zvláštní zpráva 27/2023: Prověřování přímých zahraničních investic v EU
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Zvláštní zpráva 28/2023: Zadávání veřejných zakázek v EU
Zpráva o podmíněných závazcích vyplývajících z toho, jak Jednotný výbor pro řešení krizí, Rada nebo Komise plnily své úkoly podle tohoto nařízení, za rozpočtový rok 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Zvláštní zpráva 25/2023: Politika EU v oblasti akvakultury
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Výroční zpráva o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Přezkum 06/2023: Výroční zpráva Komise ořízení a výkonnostirozpočtu EUza rok 2022
Přezkum 05/2023: Reforma správy ekonomických záležitostí EU: příležitosti s riziky a výzvami
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Special report 24/2023: Smart cities
Zvláštní zpráva 24/2023: Inteligentní města
Představení výroční zprávy Evropského účetního dvora o agenturách EU za rok 2022
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2022
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
ECA Journal 02/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Zvláštní zpráva 26/2023: Rámec pro sledování výkonnosti Nástroje pro oživení a odolnost
Zvláštní zpráva 20/2023: Podpora lidí se zdravotním postižením
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Zvláštní zpráva 20/2023: Podpora osob se zdravotním postižením
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Opinion 04/2023
Stanovisko 04/2023
Speech by Tony Murphy, President of the European Court of Auditors - Presentation of the ECA’s 2022 annual report Committee on Budgetary Control – European Parliament
Projev předsedy Evropského účetního dvora Tonyho Murphyho - Představení výroční zprávy EÚD za rok 2022 - Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu
Opinion 02/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents
Opinion 03/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Ukraine Facility