Yes
No

​Cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje v kontextu EU

Organizace spojených národů přijala v roce 2015 Agendu pro udržitelný rozvoj 2030. Je založena na 17 cílech udržitelného rozvoje(opens in new window) rozpracovaných do 169 podrobných cílů, jejichž plnění se sleduje pomocí 232 ukazatelů. Cílem Agendy je dosáhnout do roku 2030 na celém světě udržitelného rozvoje v oblasti sociální, ekonomické a environmentální. 

Sustainable development goal

EU má okolo 100 ukazatelů týkajících se cílů udržitelného rozvoje, které jsou do značné míry sladěny s celosvětovými ukazateli OSN, ale nejsou s nimi totožné. Díky tomu může EU zaměřit své ukazatele na záležitosti, které jsou relevantní zejména pro evropský kontext. Evropská komise monitoruje provádění cílů udržitelného rozvoje od roku 2017 prostřednictvím výročních zpráv o monitorování cílů udržitelného rozvoje(opens in new window).

Relevantnost cílů udržitelného rozvoje pro nejvyšší kontrolní instituce

Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) stanovila ve svém strategickém plánu na období 2023–2028(opens in new window) pět klíčových priorit. Jednou z těchto klíčových priorit je přispět ke splnění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Nejvyšší kontrolní instituce k tomu mohou významně přispět svými audity. V souladu se svými mandáty a prioritami mohou monitorovat provádění, sledovat pokrok a identifikovat zlepšení u všech cílů udržitelného rozvoje.  

Evropský účetní dvůr jako aktivní člen INTOSAI si klade za cíl být na špici auditu veřejného sektoru. Naším cílem je přispívat k odolnější a udržitelnější Evropské unii, která prosazuje hodnoty, na nichž je založena.

Audit zaměřený přímo na plnění cílů udržitelného rozvoje jsme sice neprováděli, zveřejnili jsme však řadu zpráv na témata související s jedním nebo více cíli udržitelného rozvoje. Týkají se široké škály politik a programů EU (viz níže) a jsou popsány v naší výroční zprávě o udržitelnosti.