No
No
 

Účetní dvůr je kolektivní orgán složený z 27 členů. Každý členský stát je zastoupen jedním členem.

Členové EÚD a jeho auditoři jsou rozděleni do pěti auditních senátů.

Senáty, v jejichž čele stojí předsedající senátu, přijímají zvláštní zprávy, přezkumy, specifické výroční z​právy a stanoviska. Vypracovávají rovněž výroční zprávu EÚD o rozpočtu EU a výroční zprávu o evropských rozvojových fondech, které přijímá Účetní dvůr jako celek.

Účetní dvůr v plném složení s 27 členy zasedá přibližně dvakrát za měsíc.

EÚD má řadu výborů, které přijímají rozhodnutí týkající se jeho činnosti a organizace. Výbor pro řízení kvality auditu se skládá z člena pro řízení kvality auditu, který je předsedajícím výboru, a jednoho člena z každého senátu. Přijímá rozhodnutí o auditních zásadách, standardech a metodice EÚD.

Administrativní výbor se skládá z předsedy EÚD, předsedajícího každého senátu, člena odpovědného za vztahy s ostatními orgány a institucemi a člena odpovědného za řízení kvality auditu. Přijímá rozhodnutí související s administrativními otázkami, strategií, pracovním programem a komunikací.

Předseda

V čele Evropského účetního dvora stojí předseda, kterého volí kolegium členů ze svého středu na obnovitelné funkční období tří let. Jeho úlohou je být primus inter pares – první mezi rovnými. Předsedá zasedáním Účetního dvora, zajišťuje, aby byl Účetní dvůr a jeho činnosti řádně řízeny, a zastupuje Účetní dvůr navenek, zejména ve vztahu k orgánu udělujícímu absolutorium.

Členové

Každý členský stát navrhuje svého kandidáta na člena EÚD. Členové jsou formálně jmenováni Radou po poradě s Evropským parlamentem. Jsou jmenováni na období šesti let s možností opakovaného jmenování. Činí čestné prohlášení, že své funkce budou vykonávat zcela nezávisle a v obecném zájmu Evropské unie.

Členové jsou přiřazeni do jednoho z pěti auditních senátů. Odpovídají za vedení auditů a za celý postup přijímání příslušných zpráv na úrovni senátu nebo Účetního dvora. Po přijetí zprávy ji členové prezentují našim institucionálním partnerům, jako je Evropský parlament a Rada, a také médiím.

Vzhledem k tomu, že kolegium 27 členů je nejvyšším rozhodovacím orgánem EÚD, mají členové rovněž pravomoc přijímat rozhodnutí o širších strategických a administrativních otázkách.

The Secretary-General

Generální tajemník je služebně nejvýše postavený úředník EÚD. Účetním dvorem je jmenován na obnovitelné funkční období šesti let. Generální tajemník je odpovědný za personální řízení a za administrativu EÚD.

Je také odpovědný za sekretariát Účetního dvora, což je útvar, který řídí evidenci a interní postupy v našem orgánu. Součástí generálního sekretariátu jsou i pověřenec pro ochranu osobních údajů a pracovník pro bezpečnost informací.

Zaměstnanci EÚD

Účetní dvůr má přibližně 900 zaměstnanců. Většina z nich jsou auditoři, ale mnoho dalších pracuje v překladatelském odboru nebo plní obecné administrativní úkoly.

Auditoři mají rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti z veřejného i soukromého sektoru, včetně účetnictví, interního a externího auditu, práva a ekonomie. Díky překladatelům EÚD si mohou občané EU číst naše publikace ve všech úředních jazycích Unie.

EÚD zaměstnává státní příslušníky všech členských států. Na zaměstnance Účetního dvora se jakožto na úředníky EU vztahuje služební řád úředníků EU. EÚD zaměstnává téměř stejný počet mužů a žen.

Účetní dvůr je hrdý na to, že od roku vybudoval odborný, profesionální a zkušený tým pracovníků, jehož posláním je ochrana finančních zájmů občanů EU.