No
No
 

Evropský účetní dvůr je od svého zřízení v říjnu externím auditorem EU. Po celou dobu se snažíme zlepšit řízení financí EU a poskytovat nezávislé ujištění, že EU vybírá a vynakládá své peněžní prostředky v souladu s pravidly.

 • Potřeba externí kontroly financí EU

  Když bylo založeno Evropské společenství, byla zřízena malá kontrolní komise, která kontrolovala jeho finance. Postupem času rozpočet Společenství rostl a odpovědnost za rozpočtovou kontrolu převzal Evropský parlament. Bylo zjevné, že kontrolní komise již nemá potřebné pravomoci ani zdroje, aby mohla provádět úkoly, které jí byly svěřeny.

 • Účetní dvůr se stává "finančním svědomím" EU

  Předseda Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu Heinrich Aigner si uvědomil nedostatky kontrolního mechanismu Evropského společenství a prosazoval myšlenku zřídit skutečně nezávislý externí kontrolní orgán. Výsledkem bylo ustavení Evropského účetního dvora. Účetní dvůr byl ustaven Bruselskou smlouvou z a svou činnost zahájil v říjnu se sídlem v Lucemburku. Předseda Evropského soudního dvora Hans Kutscher jej v té době označil za „finanční svědomí Společenství“.

 • Účetní dvůr se stává orgánem EU

  Dne vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva a Účetní dvůr se stal plnohodnotným evropským orgánem. Získal stejné postavení jako Komise, Rada a Parlament, a posílila se tak jeho nezávislost a pravomoci. Maastrichtskou smlouvou byl Účetní dvůr rovněž pověřen vydávat výroční prohlášení o věrohodnosti účetní závěrky EU a legalitě a správnosti souvisejících operací.

 • Účetní dvůr rozšiřuje svou kontrolní působnost

  Úloha Účetního dvora byla dále posílena Amsterodamskou smlouvou, která vstoupila v platnost v roce 1999. Smlouva rozšířila jeho kontrolní pravomoci na další oblasti politiky a formalizovala jeho roli v boji proti podvodům.

 • Účetní dvůr začíná úžeji spolupracovat s členskými státy

  Niceská smlouva z roku zdůraznila význam spolupráce Účetního dvora s vnitrostátními kontrolními orgány.

  Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost , opět potvrdila mandát Účetního dvora. Zavedla změny do způsobu řízení a kontroly prostředků EU posílením rozpočtových pravomocí Evropského parlamentu a zdůrazněním odpovědnosti členských států za plnění rozpočtu.

 • Dnes

  Účetní dvůr se rozvíjí, aby naplnil potřeby rozšiřující se EU

  Struktura Účetního dvora se vyvíjela současně s vývojem EU. Z devíti členů a 120 zaměstnanců v roce se Účetní dvůr rozrostl na současných 27 členů a téměř 900 zaměstnanců ze všech členských států.

  Od svého založení v roce se Účetní dvůr snaží přispívat ke zlepšování finančního řízení EU vytvářením vysoce kvalitních a aktuálních výstupů. Během této doby Evropská unie přivítala nové členské státy, získala nové pravomoci, rozšířila svůj rozpočet a zřídila na evropské úrovni nové subjekty. To vše zohledňujeme ve své práci.

  Naše publikační činnost se od prvního roku činnosti, v němž jsme vydali dvě stanoviska, značně rozšířila. Dnes vydáváme výroční zprávy, prohlášení o věrohodnosti, specifické zprávy, zvláštní zprávy, stanoviska a přezkumy. V posledních letech jsme se začali více zaměřovat na audit výsledků politik EU a na poskytování doporučení, jak zlepšovat výkonnost.

Související odkazy