Yes
No

​​

 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Klaus-Heiner Lehne (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Tyskland

  Klaus-Heiner Lehne blev født i Düsseldorf den 28. oktober 1957. Han bestod sin endelige juridiske statseksamen i Düsseldorf i 1986. Han var medlem af Europa-Parlamentet fra 1994 til 2014, formand for Retsudvalget og formand for Udvalgsformandskonferencen fra 2009 til 2014.

  Han var også medlem af Den Tyske Forbundsdag fra 1992 til 1994 og underviser i EU-ret ved Heinrich Heine-Universitetet i Düsseldorf og Kölns Universitet fra 2004 til 2014.

  Skjul/vis helt kun for seende brugere (teksten er allerede tilgængelig til skærmlæsningssoftware)
 • 2008-2016

  Vítor Manuel da Silva Caldeira
   

  Vítor Manuel da Silva Caldeira (16.1.2008 - 30.9.2016)
  Portugal

  Født i Campo Maior den 2. januar 1960; juridisk kandidateksamen fra Universidade Clássica i Lissabon; licentiatgrad i europæiske studier fra det europæiske institut under det juridiske fakultet på Universidade Clássica i Lissabon; underviste på det juridiske fakultet på Universidade Clássica i Lissabon (1983) og på instituttet for nye erhverv (1996).

  Medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 2000 til 30. september 2016: ansvarlig for revision af EU's bankaktiviteter, herunder Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Europaskolerne, de decentrale organer og Euratoms Forsyningsagentur (2000); ansvarlig for Revisionsrettens revisionserklæring (DAS) og arbejdede i den forbindelse med følgende områder: regnskabernes rigtighed samt lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner på EU-budgettets forskellige indtægts- og udgiftsområder, reformen af Kommissionens system for intern kontrol og moderniseringen af EU's regnskabssystem; ordfører i forbindelse med Revisionsrettens udtalelse om indførelse af én enkelt revisionsmodel (single audit) og et forslag til en struktur for intern kontrol i EU (2002); formand for Revisionsrettens revisionsgruppe med ansvar for koordinering af finansiel revision, revisionsmetoder og kvalitetskontrol (CEAD-gruppen); medlem af Revisionsrettens Administrationsudvalg (2005); ansvarlig for kontoret for revisionsmetoder og beretninger (ADAR), herunder særlig kvalitetskontrol i forbindelse med Revisionsrettens revisionsberetninger og dens anvendelse af revisionsmetoder (2006); ordfører i forbindelse med den håndbog i forvaltningsrevision, som Revisionsretten vedtog i 2007; formand for Den Europæiske Revisionsret (2008-2016); EUROSAI's revisor (2008); medlem af bestyrelsen for den europæiske organisation af overordnede revisionsorganer (EUROSAI) (2011); ansvarlig for at føre tilsyn med Revisionsrettens arbejde, forbindelserne med Den Europæiske Unions institutioner, forbindelserne med overordnede revisionsorganer og internationale revisionsorganisationer, samt for juridiske anliggender og intern revision; var under sit første mandat drivkraften bag en reform af Revisionsrettens struktur og beslutningsproces, hvorved der blev indført et system med afdelinger for at optimere Revisionsrettens forvaltning og gøre den mere produktiv og effektiv; stod under sit andet mandat i spidsen for Revisionsretten i en periode, hvor dens revisionsberetninger og dens udtalelser om finansiel lovgivning fik endnu større betydning på grund af den finansielle krise og det påtrængende behov for at sikre bedre forvaltning af EU's midler; blev formand for Portugals overordnede revisionsorgan den 3. oktober 2016.

  Skjul/vis helt kun for seende brugere (teksten er allerede tilgængelig til skærmlæsningssoftware)
 • 2005-2008

  Hubert Weber
   

  Hubert Weber (16.1.2005 - 15.1.2008)
  Østrig

  Født i Wien den 29. december 1939; dr.jur. fra Wiens Universitet; fuldmægtig og senere vicedirektør i det østrigske socialministerium, beskæftiget med arbejdsmarkedspolitik (1959); revisor i Østrigs overordnede revisionsorgan.

  Beskæftiget med revision af statsministeriet, udenrigsministeriet og justitsministeriet (1970); kabinetschef for det overordnede revisionsorgans formand og leder af enheden med ansvar for INTOSAI's generalsekretariat (1975); leder af personaleafdelingen (organisation, budget- og personaleforhold samt uddannelse) (1981); generaldirektør for afdelingen for revision af offentlige virksomheder med ansvar for internationale spørgsmål, navnlig i forbindelse med INTOSAI og dets regionale organisationer (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS og SPASAI), samt for samarbejdet med De Forenede Nationer på området finansiel revision; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 1995 til 31. marts 2011: ansvarlig for ADAR-sektoren; formand (2005-2008).

  Skjul/vis helt kun for seende brugere (teksten er allerede tilgængelig til skærmlæsningssoftware)
 • 2002-2005

  Juan Manuel Fabra Vallés
   

  Juan Manuel Fabra Vallés (16.1.2002 - 15.1.2005)
  Spanien

  Født i Tortosa den 4. februar 1950, kandidateksamen fra Universidad Complutense, Madrid; formand for Tarragonas afdeling af Folkepartiet (1978); medlem af Tarragonas parlament; medlem af NATO's Parlamentariske Forsamling (1982).

  Ordfører for Tortosas folkeparti (1979): regionalformand for Cataloniens Folkeparti; medlem af folkepartiets nationale eksekutivkomité (1986); næstformand for det europæiske folkepartis gruppe i Europarådets Parlamentariske Forsamling (1989); medlem af Den Vesteuropæiske Unions Forsamling (1991); budgetkontroludvalget, udvalget om udenrigs- sikkerheds- og forsvarsanliggender (1994); medlem af Den Europæiske Revisionsret (2000-2006): formand 2002-2005. Død den 16. april 2012.

  Skjul/vis helt kun for seende brugere (teksten er allerede tilgængelig til skærmlæsningssoftware)
 • 1999-2001

  Jan O. Karlsson
   

  Jan O. Karlsson (18.1.1999 - 31.12.2001)
  Sverige

  Født i Stockholm den 1. juni 1939, afgangseksamen fra Stockholm Universitet (økonomi, statskundskab og historie); kancellisekretær og derefter departementssekretær i landbrugsministeriet (1962); politisk rådgiver for statsministeriet (1968).

  Sekretær i Stockholms magistrat, budget og finanser (1973); vicesekretær i Nordisk Råds Præsidium (1977); statssekretær for skandinavisk samarbejde og statssekretær i finansministeriet; formand for "Storstadsutredningen" (storbykommissionen) (1988); rådgiver og koordinator i statsministeriet (1990); statsministerens personlige repræsentant i den samordnede nyvurdering af det nordiske samarbejde i forbindelse med Sveriges indtræden i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og medlemskab af Den Europæiske Union (1990); forhandler og rådgiver for den socialdemokratiske riksdagsgruppes sekretariat i økonomiske, finansielle og budgetmæssige spørgsmål (1992); generaldirektør i udenrigsministeriet (1994); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 1995 til 31. december 2001; ansvarlig for revisionen på området "Samarbejde med udviklingslande og andre tredjelande (Den Europæiske Unions almindelige budget); formand for Den Europæiske Revisionsret (1999-2001). Død den 19. september 2016.

  Skjul/vis helt kun for seende brugere (teksten er allerede tilgængelig til skærmlæsningssoftware)
 • 1996-1999

  Bernhard Friedmann
   

  Bernhard Friedmann (1.1.1996 - 17.1.1999)
  Tyskland

  Født i Ottersweier den 8. april 1932; doktor i økonomi, kandidat fra universitetet og "Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie" i Freiburg/Breisgau; ledende stillinger i Forbundsrepublikkens administration samt i industrien.

  Som medlem af Forbundsdagen (1976) medlem af budgetudvalget og budgetkontroludvalget og formand for dette i 1982; formand for udvalget om godkendelse af forsvarsudgifter (1985); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 21. december 1989 til 31. december 2001, ansvarlig for revisionen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), lånoptagelse, långivning og rentegodtgørelser samt støtte til landene i Central- og Østeuropa og de nye uafhængige stater i det tidligere Sovjetunionen; aldersformand for revisionsgruppen vedrørende strukturstøtte med ansvar for det regionale område, de integrerede Middelhavsprogrammer samt Samhørighedsfonden ("transportinfrastruktur") (1994); formand (1996-1999). D​ød den 18. maj 2021.

  Skjul/vis helt kun for seende brugere (teksten er allerede tilgængelig til skærmlæsningssoftware)
 • 1993-1995

  André J. Middelhoek
   

  André J. Middelhoek (12.1.1993 - 31.12.1995)
  Nederlandene

  Født i Voorburg den 13. december 1931; kandidatgrad i økonomi fra Amsterdams Universitet (1957); medlem af Nederlandenes centrale kontor for økonomisk planlægning (1958); vicedirektør for det centrale kontor for økonomisk planlægning (1966).

  Lektor ved det internationale institut for socialvidenskab (1960); generaldirektør for statsbudgettet i finansministeriet; medlem af og næstformand for De Europæiske Fællesskabers Udvalg for Økonomisk Politik (1969); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 31. december 1995: revision af udgifter på området energi, forskning og investering (1977); arbejdsmetoder og faglig uddannelse; hovedordfører i forbindelse med årsberetningen (1981); revision af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Udviklings-og Garantifond for Landbruget, Udviklingssektionen; revision af de integrerede Middelhavsprogrammer; revision vedrørende koordineringen af strukturfondene; formand 1993-1995.

  Skjul/vis helt kun for seende brugere (teksten er allerede tilgængelig til skærmlæsningssoftware)
 • 1990-1992

  Aldo Angioi
   

  Aldo Angioi (9.1.1990 - 31.12.1992)
  Italien

  Født i Rom den 11. april 1927; cand.jur. (1947); bestod en udvælgelsesprøve til ansættelse af fuldmægtige i arbejds- og socialministeriet (1949); dommer ved Italiens overordnede revisionsorgan (1953).

  Rådgiver ved det overordnede revisionsorgan (1970); medlem af NATO's internationale revisionsgruppe (1973); formand for NATO's internationale revisionsgruppe (1974); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 31. december 1992: formand 1990-1992. Død den 24. oktober 2020.

  Skjul/vis helt kun for seende brugere (teksten er allerede tilgængelig til skærmlæsningssoftware)
 • 1984-1989

  Marcel Mart
   

  Marcel Mart (18.10.1984 - 20.12.1989)
  Luxembourg

  Født i Esch-sur-Alzette den 10. maj 1927; dr.jur.; advokat i Luxembourg (1953); første redaktør for det internationale nyhedsbureau Agence Europe (1955); vicetalsmand for Den Høje Myndighed for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1960).

  Leder af de tre europæiske fællesskabers informationskontor i New York (1964); leder af Kommissionen for Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs afdeling for information til tredjelande (1967); luxembourgsk minister for nationaløkonomi, middelstanden, turisme, transport og energi (1969); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 20. december 1989: formand 1984-1989. Død den 15. november 2019.

  Skjul/vis helt kun for seende brugere (teksten er allerede tilgængelig til skærmlæsningssoftware)
 • 1981-1984

  Pierre Lelong
   

  Pierre Lelong (18.10.1981 - 17.10.1984)
  Frankrig

  Født i Paris den 22. maj 1931; lic.jur.; afgangseksamen fra Paris' institut for statskundskab; tidligere elev ved École nationale d'administration, afdelingen for økonomi og finansvæsen (1956); finansministeriet (1958).

  Generalsekretariatet vedrørende tværministerielle spørgsmål om økonomisk samarbejde (1961); politisk koordinator i premierministerens kontor (1962); juridisk konsulent ved Cour des comptes; direktør for fonden for udvikling og regulering af landbrugsmarkederne (1967); parlamentsmedlem for Finistère (1968); departementschef for postvæsen og telekommunikation (1974); administrator i det nationale kreditinstitut for landbruget og Air France; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 20. december 1989; formand 1981-1984.

  Skjul/vis helt kun for seende brugere (teksten er allerede tilgængelig til skærmlæsningssoftware)
 • 1977-1981

  Michael N. Murphy
   

  Michael N. Murphy (11.11.1977 - 17.10.1981)
  Irland

  Født i Cork den 19. januar 1919, forskellige stillinger i den offentlige forvaltning (1937); fuldmægtig og herefter viceekspeditionssekretær i finansministeriet (1946); ekspeditionssekretær (1962) og vicestatssekretær for statsbudgettet (1968).

  Andensekretær (afdelingsleder), chef for afdelingen for offentlige udgifter med ansvar for alle spørgsmål vedrørende offentlige udgifter (1971); statssekretær i finansministeriet; direktør for Irlands centralbank; stedfortrædende direktør for Den Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling; medlem af gruppen for koordinering af kortsigtede økonomiske og finansielle politikker; medlem af National Economic and Social Council; medlem af National Science Council; medlem af bestyrelsen og eksekutivkomitéen ved instituttet for økonomisk og social forskning; revisor i forbindelse med adskillige budgetbevillinger, herunder dem, der tildeles finansministerens kabinet (1976); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 17. maj 1986; formand 1977-1981. Død den 28. marts 2009.

  Skjul/vis helt kun for seende brugere (teksten er allerede tilgængelig til skærmlæsningssoftware)