No
No

Revisionsrettens forbindelser med Europa-Parlamentet og Rådet


Revisionsretten hjælper Europa-Parlamentet og Rådet med at opfylde deres forpligtelser som budget- og dechargemyndigheder, der udøver kontrol med gennemførelsen af EU-budgettet.

Retsgrundlaget for Revisionsrettens forbindelser med Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) er fastsat i artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Ifølge TEUF bistår Revisionsretten Europa-Parlamentet og Rådet "ved udøvelsen af deres kontrolbeføjelser med hensyn til gennemførelsen af budgettet."

Som EU's uafhængige eksterne revisor undersøger vi EU's regnskaber over indtægter og udgifter og afgiver en revisionserklæring til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Vi fremkommer også med bemærkninger til Europa-Parlamentet og Rådet om specifikke emner i form af særberetninger, analyser og udtalelser.

Ved at præsentere Parlamentet og Rådet for vores eksperters revisionsresultater og fremsætte anbefalinger hjælper vi EU's budgetmyndigheder med at afgøre, om EU's midler inkasseres og anvendes korrekt, og støtter dem i overvågningen af, om EU-budgettet giver valuta for pengene.

Institutionelle forbindelser

I løbet af regnskabsåret opretholder Revisionsretten en aktiv dialog med Parlamentet og Rådet, samtidig med at den bevarer sin upartiskhed som EU's uafhængige eksterne revisor.

Det er en central prioritet for os at formidle vores revisionsresultater og anbefalinger til Parlamentet og Rådet på en klar og rettidig måde. Den interinstitutionelle dialog åbner mulighed for, at vores arbejde har en positiv indvirkning på EU's økonomiske forvaltning, og sætter os i stand til at støtte EU-lovgiverne i at træffe evidensbaserede beslutninger og udarbejde evidensbaseret lovgivning.

Enheden med ansvar for institutionelle forbindelser i Direktoratet under Formandens Kontor forvalter og koordinerer Revisionsrettens forbindelser med Europa-Parlamentet og Rådet. Det formelle ansvar for Revisionsrettens eksterne forbindelser, navnlig forbindelserne med andre EU-institutioner, ligger hos Revisionsrettens formand. Formanden kan uddelegere opgaver til medlemmet med ansvar for institutionelle forbindelser, som har mandat til at fremme bredere og dybere kontakter mellem Revisionsretten og de øvrige EU-institutioner og -organer.

Kontakt enheden med ansvar for institutionelle forbindelser:

Forbindelserne med Europa-Parlamentet

European Parliament
Europa-Parlamentet - © Europæiske Unions
Foto: EP/Genevieve ENGEL

Revisionsrettens arbejde er til gavn for alle Europa-Parlamentets udvalg samt mange andre parlamentariske strukturer såsom de interparlamentariske delegationer og de politiske grupper. Hvert år præsenterer vi vores arbejde for forskellige udvalg i Europa-Parlamentet og for andre parlamentariske strukturer.

Revisionsrettens vigtigste partner i Europa-Parlamentet er Budgetkontroludvalget (CONT). CONT er ansvarligt for Parlamentets forbindelser med Revisionsretten. Det udarbejder Parlamentets udtalelse om udnævnelse af vores medlemmer og behandler vores beretninger.

CONT er også ansvarligt for at kontrollere gennemførelsen af EU-budgettet, Den Europæiske Udviklingsfonds budget og budgettet for de institutioner og organer, der finansieres af EU. CONT spiller således en central rolle i den årlige dechargeprocedure. Da vores revisionsarbejde tjener som grundlag for dechargeproceduren, arbejder CONT og Revisionsretten tæt sammen gennem hele regnskabsåret. CONT er også ansvarligt for at overvåge EU-finansieringens omkostningseffektivitet i forbindelse med gennemførelsen af EU's politikker. De fleste af vores særberetninger og analyser præsenteres således for CONT, men vores arbejde præsenteres i stigende grad også for og drøftes af en række andre af Parlamentets sektorudvalg.

Forbindelserne med Rådet

European Council
Europæiske Råd - © Europæiske Unions

Revisionsrettens arbejde er relevant for mange af Rådets forberedende organer. Vi præsenterer alle vores særberetninger for de af Rådets forberedende organer, der er kompetente på det pågældende område.

Revisionsrettens vigtigste modpart i Rådet er Budgetudvalget, som beskæftiger sig med EU's årlige budgetprocedure, herunder decharge. Budgetudvalget er desuden ansvarligt for alt lovgivningsarbejde inden for EU's finansielle lovgivning, herunder finansforordningen.

Jf. artikel 286 i TEUF udnævner Rådet Revisionsrettens medlemmer efter indstilling fra de respektive medlemsstater og efter høring af Europa-Parlamentet.

Forbindelserne med medlemsstaternes regeringer og parlamenter


Revisionsrettens revisionsresultater og anbefalinger kan hjælpe medlemsstaterne med at træffe beslutninger om spørgsmål vedrørende den forsvarlige forvaltning af EU's finanser og gennemførelsen af EU's politikker.

Revisionsrettens medlemmer er i løbende kontakt med deres respektive nationale regeringer og parlamenter. Revisionsrettens vigtigste kontakter på medlemsstatsniveau omfatter ministerier og parlamentariske udvalg for EU-anliggender, finanser og offentlige regnskaber.

Revisionsrettens enhed med ansvar for institutionelle forbindelser samarbejder med de nationale parlamenters repræsentanter i Europa-Parlamentet.

Dechargeproceduren

Hvert år beslutter Europa-Parlamentet og Rådet, om de vil godkende - eller "meddele decharge" for - Europa-Kommissionens gennemførelse af EU-budgettet i et givet år. Denne proces kaldes for den årlige dechargeprocedure.

President of the European Court of Auditors
Foto: Parlamentets multimediecenter

For at støtte Parlamentet og Rådet i deres arbejde som EU's budgetmyndigheder sender Revisionsretten de to institutioner årsberetninger, som indeholder en revisionserklæring om EU-regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

Hvert efterår indledes dechargeproceduren officielt, når Revisionsrettens formand på dagen for offentliggørelsen præsenterer årsberetningen for CONT i Europa-Parlamentet. Herefter præsenterer Revisionsrettens formand årsberetningen for hele Parlamentet på et plenarmøde.

I Rådet indledes dechargeproceduren med, at Revisionsrettens formand præsenterer årsberetningen for Rådet for Økonomi og Finans (Økofin).

CONT afholder offentlige høringer for hvert centralt EU-politikområde, som dækker alle EU's institutioner og organer. Revisionsrettens ordførere deltager i disse dechargehøringer og præsenterer de forskellige kapitler i Revisionsrettens årsberetning og relevante særberetninger og analyser.

Foto: Helena Piron/Revisionsretten

Sideløbende med Parlamentets dechargehøringer præsenterer Revisionsrettens revisionshold de tilsvarende kapitler i årsberetningen for Rådets Budgetudvalg. På grundlag af Revisionsrettens årsberetning udarbejder Rådets Budgetudvalg udkast til henstillinger om decharge, som det forelægger for Europa-Parlamentets CONT-udvalg.

Baseret på de offentlige høringer, der afholdes på CONT-udvalgets møder, udarbejder CONT betænkninger om decharge, som dækker hvert centralt politikområde og hver enkelt institution. CONT's dechargebetænkninger behandles derefter under plenarmødets debat om decharge, hvor Rådet også præsenterer sine dechargehenstillinger. Parlamentet opfordrer Revisionsrettens formand til at deltage i denne offentlige dechargedebat sammen med kommissæren med ansvar for EU-budgettet.

På plenarmødet stemmer alle medlemmerne af Europa-Parlamentet for at afgøre, om Kommissionen og EU's institutioner og organer skal meddeles decharge for deres gennemførelse af EU-budgettet.

Efter afstemningen underskriver Parlamentets formand dechargeafgørelserne. Når Parlamentet meddeler decharge, fører dette til en formel afslutning af de pågældende institutioners regnskaber for det pågældende år. Hvis det afvises at meddele decharge for en bestemt EU-institution eller et bestemt EU-organ, udsættes afgørelsen til det følgende efterår.

På det tidspunkt, hvor dechargeproceduren bliver afsluttet, er den næste procedure allerede i gang. Ved at støtte EU's budget- og dechargemyndigheder - dvs. Europa-Parlamentet og Rådet - i udøvelsen af deres kontrolbeføjelser med hensyn til gennemførelsen af EU-budgettet spiller Revisionsretten en afgørende rolle med hensyn til at opretholde en økonomisk forsvarlig og ansvarlig Union.

Som alle andre EU-institutioner og -organer, der finansieres over EU-budgettet, er Revisionsretten også underlagt dechargeproceduren. Hvert år kontrollerer Parlamentet og Rådet Revisionsrettens årsregnskab og dens aktiviteter i det pågældende regnskabsår samt den uafhængige revisors beretning og følger den sædvanlige dechargeprocedure. CONT opfordrer Revisionsrettens generalsekretær til at deltage i en offentlig dechargehøring for at udveksle synspunkter og besvare udvalgsmedlemmernes spørgsmål.

Relaterede links

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu