No
No

Revisionsrettens etiske retningslinjer bygger på værdierne uafhængighed, hæderlighed, objektivitet, gennemsigtighed og professionalisme. De gælder for alle Revisionsrettens medlemmer og for hele personalet.

Etiske retningslinjer

Revisionsretten anerkender de krav, der er fastsat i INTOSAI's etiske regler(opens in new window) (ISSAI 130), og har medtaget dem i første del af sine etiske retningslinjer, som gælder for alle Revisionsrettens medlemmer og for hele personalet. Retningslinjerne skal hjælpe med til at sikre, at principperne i INTOSAI's etiske regler overholdes i forbindelse med de daglige beslutninger vedrørende både revision og institutionens drift. Anden del af retningslinjerne fokuserer på de etiske forpligtelser, der gælder for personale omfattet af vedtægten for tjenestemænd.

Adfærdskodeks for Revisionsrettens medlemmer

Revisionsrettens medlemmer er omfattet af en adfærdskodeks, der fastsætter deres pligt til at overholde følgende etiske principper: hæderlighed, uafhængighed, objektivitet, kompetence, professionel adfærd, fortrolighed, gennemsigtighed, engagement, loyalitet, tilbageholdenhed og kollegialitet.

Revisionsretten offentliggør sine medlemmers erklæringer om interesser og fravær af interessekonflikter under sin organisationsplan.

Gennemgange af Revisionsrettens etiske rammer

Polens og Kroatiens overordnede revisionsorganer, som begge er erfarne på området, udførte i 2019 en peerevaluering af Revisionsrettens etiske rammer. I peerevalueringsrapporten konkluderede de, at Revisionsretten havde fastlagt forsvarlige standarder, navnlig med hensyn til de etiske retningslinjer for alle medarbejdere og adfærdskodeksen for dens medlemmer. Peerevalueringsteamet fremsatte dog specifikke anbefalinger med henblik på at gøre Revisionsrettens etiske rammer endnu klarere og mere sammenhængende og sikre, at de forbedres løbende.

I 2022 blev der foretaget endnu en gennemgang af Revisionsrettens etiske rammer. Efter en evaluering ved en ekstern konsulent, som fremsatte en række anbefalinger på forskellige områder, blev Revisionsrettens etiske retningslinjer ajourført.

Etikudvalget

Etikudvalget er sammensat af tre personer, der på forslag af formanden udnævnes af Revisionsretten for en periode på tre år (med mulighed for én fornyelse): to medlemmer af Revisionsretten og én ekstern person, som udvælges på grundlag af vedkommendes evner, erfaring og faglige kvaliteter.

Etikudvalget drøfter ethvert etisk spørgsmål, som det finder relevant for Revisionsrettens standarder og omdømme, og vurderer bl.a. medlemmernes aktiviteter uden for institutionen.

Permanente medlemmer:

  • George Marius Hyzler, medlem af Revisionsretten
  • Lefteris Christoforou, medlem af Revisionsretten
  • Melchior Wathelet, tidligere generaladvokat ved Den Europæiske Unions Domstol

Suppleanter:

  • François-Roger Cazala, medlem af Revisionsretten
  • Nikolaos Milionis, medlem af Revisionsretten
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, tidligere dommer i Retten

Etiske rådgivere

Generalsekretæren udnævner etiske rådgivere blandt Revisionsrettens ansatte.

Enhver ansat har ret til og mulighed for at få fortrolig og uvildig rådgivning fra disse rådgivere om:

  • de værdier og principper, som personalet forventes at overholde (f.eks. uafhængighed, integritet, upartiskhed og professionalisme)
  • specifikke følsomme emner, f.eks. reelle eller tilsyneladende interessekonflikter og modtagelse af gaver.

Gaver og gæstfrihed

Revisionsrettens medlemmer må ikke modtage gaver til en værdi af mere end 150 euro. Når de efter diplomatisk skik og brug modtager gaver over denne værdi, skal de overdrage dem til generalsekretæren. Revisionsrettens Sekretariat fører et register over gaver til en værdi af mere end 150 euro. Dette register er offentligt tilgængeligt og kan tilgås nedenfor. Revisionsrettens medlemmer må ikke modtage betaling for nogen form for ekstern aktivitet eller publikation i løbet af deres tjenesteperiode. Hvis de modtager en betaling, skal den doneres til en velgørende organisation efter deres eget valg.

Revisionsrettens ansatte må ikke modtage gaver, gæstfrihed såsom måltider og indlogering eller nogen andre fordele til en værdi af mere end 50 euro fra tredjeparter. Gaver til en værdi af mellem 50 og 150 euro må kun modtages med tilladelse fra ansættelsesmyndigheden.

Seniormanageres erhvervsvirksomhed efter udtræden af tjenesten

Ifølge personalevedtægtens artikel 16 er alle tjenestemænd efter at være udtrådt af tjenesten fortsat bundet af pligten til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til accept af visse hverv eller opnåelse af visse fordele. Forhenværende tjenestemænd, som inden for to år efter deres udtræden af tjenesten påtænker at udøve erhvervsvirksomhed, skal oplyse deres tidligere institution herom, så den kan træffe afgørelse om at forbyde den eller tillade den (under fastsættelse af begrænsninger om nødvendigt).

Tredje afsnit i personalevedtægtens artikel 16 fastsætter endvidere, at ansættelsesmyndigheden principielt skal forbyde forhenværende seniormanagere, i en periode på 12 måneder efter udtrædelsen af tjenesten, at udøve lobbyisme over for personale i deres tidligere institution på deres virksomheds, klienters eller arbejdsgivers vegne på områder, som de har haft ansvar for i løbet af deres sidste tre tjenesteår.

Fjerde afsnit i personalevedtægtens artikel 16 kræver, at hver institution i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 årligt offentliggør oplysninger om gennemførelsen af tredje afsnit, herunder en liste over alle de sager, som er blevet vurderet.

Oplysninger om erhvervsvirksomhed udøvet af Revisionsrettens seniormanagere efter udtræden af tjenesten findes i denne beretning:

Meddelelse vedrørende offentliggørelse af oplysninger om seniormanageres erhvervsvirksomhed efter udtræden af tjenesten (Personalevedtægtens artikel 16, tredje og fjerde afsnit) - Årsberetning for 2022.

Relaterede links: