Yes
No

Et snævert samarbejde mellem Revisionsretten, de nationale OR'er og internationale faglige organisationer er afgørende for, at Revisionsretten kan udføre sine opgaver effektivt og produktivt. Revisionsretten bestræber sig desuden på at bidrage effektivt til udviklingen af offentlig revision.

Som EU's eksterne revisionsorgan er Revisionsretten bevidst om, hvor vigtigt det er at have gode kontakter og arbejdsrelationer til tilsvarende organer i hele verden. Revisionsretten lægger særlig vægt på at udvikle disse kontakter i Europa, først og fremmest gennem samarbejdet med de overordnede revisionsorganer (OR'er) i EU-medlemsstaterne samt i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande.

Dette samarbejde er tæt forbundet med Revisionsrettens ansvar for at revidere EU's midler, som for en stor dels vedkommende administreres af de nationale myndigheder i medlemsstaterne. Medlemsstaternes OR'er yder værdifuld praktisk støtte til Revisionsretten i forbindelse med dens revisioner på stedet ved at bidrage til at sikre, at den kan udføre sine opgaver effektivt og produktivt. Revisionsretten deltager undertiden i koordinerede revisioner sammen med andre OR'er.

Revisionsretten følger internationalt anerkendte standarder for revision i den offentlige sektor, og dens internationale samarbejde giver rige muligheder for at udveksle synspunkter og erfaringer med hensyn til deres praktiske anvendelse.

Revisionsretten samarbejder primært med andre OR'er i:

  • Kontaktkomitéen
  • netværket af overordnede revisionsorganer i kandidatlande og potentielle kandidatlande
  • internationale sammenslutninger af offentlige revisionsorganer, navnlig INTOSAI (den internationale organisation af overordnede revisionsorganer) og dennes regionale organisation for Europa, EUROSAI.

Links