No
No
 

Den Europæiske Revisionsret har været EU's eksterne revisor, siden den begyndte sit virke i oktober . I alle årene har vi arbejdet med at forbedre forvaltningen af EU's finanser og give uafhængig sikkerhed for, at EU inkasserer og bruger sine penge i overensstemmelse med reglerne.

 • Behovet for ekstern kontrol af EU's finanser

  Da Det Europæiske Fællesskab blev grundlagt, blev et mindre revisionsudvalg nedsat for at kontrollere dets finanser. Over tid voksede Fællesskabets budget, og Europa-Parlamentet påtog sig ansvaret for budgetkontrol. Det blev klart, at revisionsudvalget ikke længere havde de fornødne beføjelser eller ressourcer til at varetage sine opgaver.

 • Revisionsretten bliver Det Europæiske Fællesskabs "finansielle samvittighed"

  Heinrich Aigner, den daværende formand for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg, erkendte, at der var svagheder i Det Europæiske Fællesskabs revisionsordninger, og var fortaler for at oprette et fuldstændig uafhængigt eksternt revisionsorgan. Resultatet var Den Europæiske Revisionsret. Revisionsretten blev oprettet ved Bruxellestraktaten den og begyndte sit virke i oktober med hovedsæde i Luxembourg. Hans Kutscher, Domstolens daværende præsident, gav dengang Revisionsretten navnet "Fællesskabets finansielle samvittighed".

 • Revisionsretten bliver en EU-institution

  Den trådte Maastrichttraktaten i kraft og gav Revisionsretten status som en fuldgyldig europæisk institution. Revisionsretten blev ligestillet med Kommissionen, Rådet og Parlamentet, hvilket styrkede dens uafhængighed og autoritet. Ved Maastrichttraktaten fik Revisionsretten også til opgave at afgive en årlig revisionserklæring om EU-regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

 • Revisionsretten udvider sit revisionsmandat

  Revisionsrettens rolle blev yderligere styrket med Amsterdamtraktaten, der trådte i kraft i 1999. Traktaten udvidede Revisionsrettens revisionsbeføjelser til flere politikområder og formaliserede dens rolle med hensyn til at bekæmpe svig.

 • Revisionsretten begynder at arbejde tættere sammen med medlemsstaterne

  Nicetraktaten fra understregede betydningen af Revisionsrettens samarbejde med medlemsstaternes revisionsorganer.

  Lissabontraktaten, der trådte i kraft den , bekræftede Revisionsrettens mandat. Den ændrede også den måde, EU's midler forvaltes og kontrolleres på, ved at styrke Europa-Parlamentets budgetbeføjelser og understrege medlemsstaternes ansvar for budgettets gennemførelse.

 • I dag

  Revisionsretten udvikler sig, så den kan opfylde behovene i et stadigt voksende EU

  Revisionsrettens struktur har udviklet sig i takt med EU. I havde den 9 medlemmer og 120 ansatte, og nu har den 27 medlemmer og næsten 900 ansatte fra alle medlemsstaterne.

  Siden begyndelsen i har Revisionsretten søgt at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at udarbejde aktuelle revisionsprodukter af høj kvalitet. I denne periode har EU budt nye medlemsstater velkommen, påtaget sig nye beføjelser, øget sit budget og oprettet nye organer på europæisk plan - og alt dette tages der hensyn til i vores arbejde.

  Antallet af vores publikationer er steget betydeligt fra de to udtalelser, vi afgav det første år. Vi offentliggør nu årsberetninger, revisionserklæringer, særlige årsberetninger, særberetninger, udtalelser og analyser. I de seneste år er vi begyndt i højere grad at revidere resultaterne af EU's politikker og rådgive om, hvordan performance kan forbedres.

Relaterede links