Yes
No 

 

2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Særberetning 04/2024: Opfyldelse af EU's trafiksikkerhedsmål
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Analyse 02/2024: Kommissionens rapportering om retsstatssituationen
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Særberetning 03/2024: Retsstatsprincippet i EU
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Udtalelse 01/2024 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af reform- og vækstfaciliteten for Vestbalkan
Analyse 01/2024: EU-tiltag vedrørende praktikophold for unge
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Særberetning 02/2024: EU-Udenrigstjenestens koordinerende rolle
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Særberetning 01/2024: Reduktion af CO2-emissionerne fra personbiler
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Særberetning 29/2023: EU's støtte til bæredygtige biobrændstoffer i transportsektoren
2024+ Arbejdsprogram
2024+ work programme
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Særberetning 27/2023: Screening af udenlandske direkte investeringer i EU
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Særberetning 28/2023: Offentlige udbud i EU
Beretning om eventualforpligtelser opstået som følge af Den Fælles Afviklingsinstans’, Rådets eller Kommissionens udførelse af deres opgaver i henhold til denne forordning i regnskabsåret 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Særberetning 25/2023: EU's akvakulturpolitik
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Analyse 06/2023: Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport vedrørende EU-budgettet for 2022
Analyse 05/2023: Reform af EU's økonomiske styring: Muligheder med risici og udfordringer
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Special report 24/2023: Smart cities
Særberetning 24/2023: Intelligente byer
2022: Revisionen af EU's agenturer - kort fortalt Introduktion til Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2022 om EU's agenturer
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2022
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
ECA Journal N° 2/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Særberetning 26/2023: Genopretnings- og resiliensfacilitetens præstationsovervågningsramme
Særberetning 20/2023: Støtte til personer med handicap
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Særberetning 20/2023: Støtte til personer med handicap
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Opinion 04/2023
Udtalelse 04/2023