Yes
No 

 

Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Særberetning 22/2023: Vedvarende offshoreenergi i EU
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Særberetning 21/2023: Spotlightinitiativet til udryddelse af vold mod kvinder og piger
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Særberetning 19/2023: EU's indsats vedrørende bæredygtig jordbundsforvaltning
Analyse 04/2023: Digitalisering af forvaltningen af EU-midler
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Guide til vores metode
Special report 17/2023: Circular economy
Særberetning 17/2023: Cirkulær økonomi
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Regnskabsåret 2022 - Rapport fra den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede (i henhold til finansforordningens artikel 74, stk. 9)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Særberetning 18/2023: EU's klima- og energimål
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Særberetning 15/2023: EU's industripolitik for batterier
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Særberetning 16/2023: NGEU-gældsforvaltning i Kommissionen
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Særberetning 14/2023: Programmering af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde - et globalt Europa
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Særberetning 12/2023: EU's tilsyn med bankers kreditrisiko – ECB intensiverede sin indsats, men bør gøre mere for at øge sin sikkerhed for, at bankerne styrer og dækker deres kreditrisiko korrekt
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Særberetning 13/2023: Autoriserede økonomiske operatører
Vores aktiviteter i 2022 – Den Europæiske Revisionsrets årlige aktivitetsrapport
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Særberetning 10/2023: Den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning – Der blev gjort erfaringer, men foranstaltningens værdi som testmiljø for forøgelse af EU's forsvarsudgifter var beskeden på grund af tidspres og begrænsede resultater
Særberetning 11/2023: EU's støtte til digitalisering af skoler
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Særberetning 09/2023: Sikring af forsyningskæder for landbrugsprodukter under covid-19
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Analyse 03/2023: Transport af levende dyr i EU: udfordringer og muligheder
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Særberetning 08/2023: Intermodal godstransport: EU er stadig langt fra at flytte godstransporten væk fra vejene
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Særberetning 06/2023: Interessekonflikter i forbindelse med EU's samhørigheds- og landbrugsudgifter
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Særberetning 07/2023: Udformningen af Kommissionens kontrolsystem vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability
Særberetning 05/2023: EU's finansielle landskab – Et kludetæppe med behov for yderligere forenkling og mere ansvarlighed
Særberetning 04/2023: Den globale klimaalliance (+) – Resultaterne stod ikke mål med ambitionsniveauet
Special report 04/2023: The Global Climate Change Alliance(+) – Achievements fell short of ambitions