Yes
No

​Revisionsretten er et aktivt medlem af INTOSAI og dens regionale organisation for Europa (EUROSAI) og yder herigennem et aktivt bidrag til udviklingen af offentlig revision på verdensplan.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) er den faglige organisation for OR'er i lande, der er medlemmer af FN eller af FN's specialiserede organer. Den består af 195 fuldgyldige medlemmer (hvoraf Revisionsretten er det eneste overnationale organ), fem associerede medlemmer (internationale organisationer) og to affilierede medlemmer, og den er opført som en støtteorganisation for FN.

Revisionsretten har siden 1980 - længe før den blev fuldgyldigt medlem - deltaget aktivt i en række af INTOSAI's aktiviteter og arbejdsstrømme, navnlig ved at yde praktiske bidrag i forbindelse med udarbejdelsen af standarder og retningslinjer og ved at fremme bedste praksis og kvalitetssikring. Revisionsretten har endvidere deltaget i alle INTOSAI's kongresser, der afholdes hvert tredje år, og har ved mange lejligheder været ansvarlig for et kongrestema.

I 2004 blev Revisionsretten fuldgyldigt medlem af INTOSAI, efter at INTOSAI's vedtægter om medlemskab for overnationale organisationers OR'er blev ændret.

Revisionsretten deltager aktivt i INTOSAI-aktiviteter vedrørende udvikling af faglige revisionsstandarder. Ved INTOSAI-kongres nr. XXIV i november 2022 fik Revisionsretten formandskabet for udvalget vedrørende faglige standarder (PSC) efter at have haft næstformandskabet fra 2016 til 2022. Det betyder, at Revisionsretten nu har sæde i INTOSAI's bestyrelse.

Revisionsretten er også medlem af INTOSAI-udvalgene vedrørende kapacitetsopbygning og vidensdeling og spiller en aktiv rolle i flere af disse udvalgs arbejdsorganer.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

Revisionsretten er medlem af EUROSAI (European Organization of Supreme Audit Institutions), som er INTOSAI's regionale organisation for Europa.

EUROSAI blev oprettet i 1990 af 29 europæiske OR'er og Revisionsretten og har nu 51 medlemmer. Revisionsretten har siden EUROSAI's oprettelse været stærkt engageret i flere af dens arbejdsorganer.

Revisionsretten tjente i perioden 2008-2011 som EUROSAI's eksterne revisor og var i perioden 2011-2017 medlem af dens bestyrelse.

Peerevalueringer

Som overordnet revisionsorgan bestræber Revisionsretten sig på at være på forkant med udviklingen inden for revision i den offentlige sektor. Sammen med andre OR'er arbejder den i INTOSAI og dennes regionale organisation for Europa, EUROSAI, med at fastlægge faglige standarder og gode praksis. Revisionsretten begyndte tidligt at bruge peerevalueringer som et værktøj til udvikling og udbredelse af god praksis blandt OR'er.

Ved den første peerevaluering af Revisionsretten i 2008 blev alle aspekter ved dens revision og dens administrative procedurer undersøgt. Evalueringen blev ledet af Canadas overordnede revisionsorgan og udført sammen med OR'erne i Østrig, Norge og Portugal.

Den anden peerevaluering af Revisionsretten blev afsluttet i 2013. Den blev ledet af den tyske Bundesrechnungshof og udført sammen med OR'erne i Frankrig og Sverige. Den omfattede Revisionsrettens praksis vedrørende forvaltningsrevision og dens opfølgning på de anbefalinger, der blev fremsat i peerevalueringen fra 2008.

Den tredje peerevaluering af Revisionsretten blev afsluttet i 2020 og omhandlede gennemførelsen af Revisionsrettens strategi for perioden 2018-2020. Den blev ledet af Estlands overordnede revisionsorgan og udført sammen med OR'erne i Danmark, Nederlandene og USA.

Links: