No
No
 

Sedan revisionsrätten inrättades har den konstant verkat för samarbete med EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan.

Bilateralt samarbete vid revisionen av EU-medel

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska revisionsrätten och medlemsstaternas nationella revisionsorgan samarbeta i en anda av förtroende och med bibehållet oberoende. Samarbetet mellan de högre revisionsorganen i EU:s medlemsstater och revisionsrätten går tillbaka till tiden för inrättandet av revisionsrätten och har ökat med åren.

Multilateralt samarbete i kontaktkommittén

I dag samarbetar revisionsrätten aktivt med de högre revisionsorganen i EU:s medlemsstater inom ramen för kontaktkommittén.
Kontaktkommittén är en församling som består av ordförandena för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och revisionsrätten och som träffas varje år. Den är ett forum för samarbete och utbyte av kunskap om och erfarenhet av revision av EU-medel och andra EU-frågor. De dagliga kontakterna upprätthålls genom kontaktpersoner som utses av varje institution. Arbetsgrupper, nätverk och specialgrupper som ska hjälpa till att utarbeta gemensamma ståndpunkter och gemensam praxis har inrättats.

 

Nätverket för högre revisionsorgan i kandidatländer och potentiella kandidatländer

Revisionsrätten samarbetar med de högre revisionsorganen i EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer för att underlätta ett regelbundet informationsutbyte, utveckla granskningsmetoder och främja fortbildning. Detta sker i partnerskap med Sigma (stödprogram för förbättring av förvaltningen och ledningen i central- och östeuropeiska länder), som är ett gemensamt initiativ av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och EU.

Det viktigaste samarbetsforumet är nätverket för högre revisionsorgan i kandidatländer och potentiella kandidatländer, som fungerar ungefär som kontaktkommittén. Nätverksarbetet har under årens lopp omfattat regelbundna möten för ordförandena för de högre revisionsorganen och kontaktpersoner samt arbetsgrupper, seminarier, workshoppar och parallella revisioner. Nätverkets främsta mål är att främja tillämpning av revisionsmetoder och revisionstekniker i enlighet med internationella standarder och bästa praxis i EU.

network  

Länkar

EU:s högre nationella revisionsorgan
Nätverk för högre revisionsorgan i kandidatländer