Yes
No

​Revisionsrätten tillämpar en personalpolitik med lika möjligheter för alla. Principen om lika möjligheter fastställs i den lagstiftning som ligger till grund för EU:s arbete, särskilt artikel 1d i tjänsteföreskrifterna som förbjuder diskriminering på alla grunder (såsom kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning). All form av diskriminering är förbjuden enligt våra etiska riktlinjer.

Vi har en policy för mångfald och inkludering som syftar till att skapa en arbetsmiljö präglad av mångfald och inkludering, där alla känner uppskattning och kan nå sin fulla potential.

Tämä moninaisuutta ja osallisuutta edistävä toimintapolitiikka muodostaa tärkeän osan tilintarkastustuomioistuimen strategisista tavoitteista. Toimintapolitiikka pohjautuu aiempien toimintasuunnitelmien tuloksiin. Tavoitteena on tasoittaa tietä kohti monimuotoisempaa, joustavampaa ja samalla tasapuolisempaa työpaikkaa, jossa kaikkien lahjakkuuksilla on parhaat mahdollisuudet kukoistaa. Johtajat ovat avainasemassa tämän toteuttamisessa; oman sitoutumisemme avulla voimme toimia esimerkkinä koko organisaatiolle. Sen vuoksi meidän tehtävänämme on tuoda moninaisen ja osallistavan kulttuurin hyödyt kaikkien näkyville.

Zacharias Kolias, pääsihteeri, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Transkription av videon

Mångfald och inkludering vid revisionsrätten

6 huvudaktörer Ombudet för mångfald och inkludering, General¬sekreteraren, Personal¬avdelningen, Gemensamma kommittén för lika möjligheter (Copec), Arbets-grupper, Fortbildnings¬enheten

10 prioriteringar MOBILISERA, INFORMERA OCH ENGAGERA, ATTRAHERA, INTEGRERA, FRÄMJA, ANPASSA, MÖJLIGGÖRA, SKYDDA, UPPMUNTRA, MÄTA

MOBILISERA Främja mångfald och inkludering inom ledningen

 • STÄRKT ÅTAGANDE,
 • OBLIGATORISK UTBILDNING,
 • BEDÖMNING AV MÅNGFALD OCH INKLUDERING

INFORMERA OCH ENGAGERA Främja mångfald och inkludering bland all personal

 • KOMMUNIKATION OCH FORTBILDNING,
 • ÖKA MEDVETENHETEN,
 • ARBETSGRUPPER FÖR MÅNGFALD OCH INKLUDERING

ATTRAHERA Garantera lika möjligheter och främja mångfald och inkludering vid rekrytering

 • SÖKANDE MED OLIKA BAKGRUND,
 • INKLUDERANDE OCH DIVERSIFIERADE UTTAGNINGSKOMMITTÉER,
 • DELA/OFFENTLIGGÖRA STATISTIK

INTEGRERA Beakta lika möjligheter, mångfald och inkludering vid prestationsstyrning, utvärdering, certifiering och befordran

 • FÖRÄLDRALEDIGHET FÖR MÄN,
 • HANDLEDNING,
 • GARANTERA OPARTISKHET I BEFORDRINGSFÖRFARANDET

FRÄMJA Främja jämställdhet när uppgiftsansvariga utses

 • PUBLICERA HALVÅRSUPPDATERINGAR OM KÖNSFÖRDELNINGEN BLAND UPPGIFTSANSVARIGA,
 • UPPMUNTRA,
 • DELA KUNSKAP

ANPASSA Öka flexibiliteten på arbetsplatsen

 • VÄLBEFINNANDE,
 • BALANS MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV,
 • DISTANSARBETE

MÖJLIGGÖRA Skapa en inkluderande miljö för medarbetare med funktionsnedsättningar

 • TEMAVECKA OM FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR,
 • TILLGÄNGLIGHET,
 • POSITIVA ÅTGÄRDER

SKYDDA Uppmärksamma, förstå och hantera personalens åldrande

 • AKTIVA SENIORER,
 • LIVSLÅNGT LÄRANDE,
 • UTBYTEN ÖVER GENERATIONSGRÄNSER

UPPMUNTRA Uppmuntra kvinnor att söka sig till ledande positioner

 • INTERVJUER OCH HANDLEDNING,
 • EGENMAKT,
 • PROGRAM FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING

MÄTA Bedöma de framsteg som görs inom mångfald och inkludering

 • UNDERSÖKNINGAR OCH STATISTIK,
 • ÅRSRAPPORT OM MÅNGFALD OCH INKLUDERING,
 • PRESTATIONSINDIKATORER
Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)