No
No
 

Dessa verksamhetsrapporter innehåller en årlig redovisning av revisionsrättens arbete.

Den årliga verksamhetsrapporten ger en översikt över revisionsrättens viktigaste resultat och insatser under året och beskriver huvudutvecklingen i dess revisionsmiljö och interna organisation.

Rapporten från den delegerade utanordnaren innehåller information om hur Europeiska revisionsrätten förvaltar sina resurser och hur dess internkontrollsystem fungerar. Rapporten syftar till att fullgöra ansvarsskyldigheten internt inom revisionsrätten och externt gentemot budgetmyndigheten och överlämnas till kommissionen, Europaparlamentet och rådet som ett led i det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

Hållbarhetsrapporten innehåller information av intresse för våra institutionella intressenter och EU:s medborgare om revisionsrättens praxis och beteende på hållbarhetsområdet. Den ger en överblick över de ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna av vår verksamhet.