Yes
No

​​FN:s mål för hållbar utveckling i ett EU-sammanhang

År 2015 antog FN Agenda 2030 för hållbar utveckling. Den bygger på 17 mål för hållbar utveckling(opens in new window), indelade i 169 delmål, där måluppfyllelsen mäts med hjälp av 232 indikatorer. Agendans mål är att uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i världens alla länder till 2030. 

Mål för hållbar utveckling

EU har omkring 100 indikatorer för hållbarhetsmålen som i stort sett är anpassade till, men inte identiska med, FN:s globala indikatorer. Det gör att EU kan fokusera sina indikatorer för hållbarhetsmålen på frågor som är särskilt relevanta från ett europeiskt perspektiv. Europeiska kommissionen har övervakat genomförandet av hållbarhetsmålen sedan 2017 genom sina årliga övervakningsrapporter om målen för hållbar utveckling(opens in new window).

Hållbarhetsmålens betydelse för de högre nationella revisionsorganen

Internationella organisationen för högre revisionsorgan (Intosai) har fastställt fem huvudprioriteringar i sin strategiska plan för 2023–2028(opens in new window). En av dem är att bidra till genomförandet av Agenda 2030.  

De högre nationella revisionsorganen kan lämna värdefulla bidrag genom sina revisioner. I överensstämmelse med sina uppdrag och prioriteringar kan de övervaka genomförandet, spåra framsteg och identifiera förbättringar för samtliga hållbarhetsmål.  

Som aktiv medlem av Intosai strävar Europeiska revisionsrätten efter att ligga i framkant inom offentlig revision. Vårt mål är att bidra till ett mer motståndskraftigt och hållbart EU som upprätthåller de demokratiska värden som unionen bygger på.

Vi har inte utfört några revisioner med särskild inriktning på genomförandet av hållbarhetsmålen, men vi har offentliggjort ett antal rapporter i ämnen som är relevanta för ett eller flera hållbarhetsmål. De behandlar ett brett spektrum av EU-politikområden och EU-program (se nedan) och tas upp i vår årliga hållbarhetsrapport.