Yes
No

​Genom den gemensamma jordbrukspolitiken tillhandahåller EU en rad olika subventioner och vidtar andra åtgärder som ska garantera livsmedelssäkerhet, tillförsäkra jordbrukarna en skälig levnadsstandard, främja landsbygdsutveckling och skydda miljön.