No
No
 
Som EU-institution utför revisionsrätten sina revisioner inom en ram som fastställs i EU-lagstiftningen.

Europeiska revisionsrätten – en EU-institution

Revisionsrätten är en av Europeiska unionens institutioner. Den fick denna ställning då Maastrichtfördraget trädde i kraft.

Europeiska revisionsrätten – EU:s oberoende externa revisor

"Revisionsrätten ska revidera unionens räkenskaper" (EUF-fördraget artikel 285)

Vi utför revisioner i två syften: för att förbättra den ekonomiska förvaltningen och för att ge EU-medborgarna information om hur EU:s pengar används.

Våra skyldigheter enligt fördraget

Vårt mandat baseras på fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Fördraget ger oss följande specifika roller:

Vi utarbetar en årsrapport om EU:s inkomster och utgifter.

  • Vi granskar EU:s finansiella räkenskaper i detalj. Om vi misstänker att något är fel i räkenskaperna rapporterar vi det och hänskjuter ärendet för vidare utredning.

  • I vår årsrapport avger vi ett officiellt uttalande till Europaparlamentet och rådet – en ”revisionsförklaring” – om huruvida EU:s räkenskaper är tillförlitliga och huruvida de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Vi undersöker övriga frågor som rör EU:s utgifter.

  • Vi utfärdar särskilda rapporter med våra iakttagelser om specifika frågor: till exempel hur ändamålsenligt EU-medlen har använts inom ett visst område.
  • Övriga EU-institutioner kan be oss att avge ett formellt yttrande i någon fråga som rör EU:s budget.

Vi hjälper också Europaparlamentet och rådet med utförandet av deras egna kontroller av hur budgeten används.

De viktigaste rättsliga bestämmelser som styr vårt arbete är artiklarna 310–325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Tre artiklar är särskilt relevanta:

Arbetsordning

Vår verksamhet styrs av olika interna regler och förfaranden. Viktigast är vår arbetsordning, som anger hur vår organisation fungerar. Arbetsordningen ska enligt fördraget fastställas av revisionsrätten och godkännas av Europeiska unionens råd.

Etisk ram

De etiska riktlinjerna och uppförandekoden för revisionsrättens ledamöter finns på sidan om Etik.

Länkar