Yes
No 

 

2023 Social Balance Sheet
ASPIRE programme
Guide to our methodology
Vägledning till vårt metodsystem
CV - Zacharias Kolias
Särskild rapport 11/2023: EU:s stöd till digitaliseringen av skolor
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Särskild rapport 09/2023: Säkrandet av jordbrukets leveranskedjor under covid-19-pandemin
Översikt 03/2023: Transport av levande djur i EU: utmaningar och möjligheter
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Särskild rapport 08/2023: Intermodala godstransporter: Långt kvar innan EU får bort godstrafiken från vägarna
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Särskild rapport 06/2023: Intressekonflikter i samband med EU:s jordbruks- och sammanhållningsutgifter
Särskild rapport 07/2023: Utformningen av kommissionens kontrollsystem för faciliteten för återhämtning och resiliens
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Särskild rapport 05/2023: EU:s finansiella landskap – Ett lapptäcke som behöver förenklas ytterligare och bli föremål för ökad ansvarsskyldighet
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability
Särskild rapport 04/2023: Den globala klimatförändringsalliansen(+) – Resultaten motsvarade inte ambitionerna
Special report 04/2023: The Global Climate Change Alliance(+) – Achievements fell short of ambitions
Yttrande 01/2023 (i enlighet med artikel 287.4 i EUF-fördraget) över Europeiska åklagarmyndighetens förslag till ändring av anställningsvillkoren för de europeiska delegerade åklagarna i syfte att justera deras grundlöner
Opinion 01/2023 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European Delegated Prosecutors with a view to adjusting their base remuneration
Special report 02/2023: Adapting cohesion policy rules to respond to COVID-19
Särskild rapport 02/2023: Anpassning av reglerna för sammanhållningspolitiken för att hantera covid-19-pandemin
Special Report 03/2023: Internal electricity market integration
Särskild rapport 03/2023: Integrationen av den inre marknaden för el
Audit preview 01/2023: The rule of law and the Commission’s action to protect the EU’s financial interests in the cohesion policy and the RRF
Review 01/2023: EU financing through cohesion policy and the Recovery and Resilience Facility: A comparative analysis
Översikt 01/2023: EU-finansiering genom sammanhållningsp olitiken och faciliteten för återhämtning och resiliens: en jämförande analys
Review 02/2023: EU actions to address the increasing amount of hazardous waste
Översikt 02/2023: EU:s åtgärder för att komma till rätta med den ökande mängden farligt avfall
Special report 01/2023: Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic
Särskild rapport 01/2023: Verktyg för att underlätta resor inom EU under covid-19-pandemin
Opinion 08/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund as revised by the Council
Yttrande 08/2022 (i enlighet med artikel 322.1 i EUF-fördraget) över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en social klimatfond, med rådets ändringar
Special report 28/2022: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)
Särskild rapport 28/2022: Europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (Sure)
ECA Journal N° 2/2022: The EU Recovery and Resilience Facility: a jump to a resilient Europe?
Special report 27/2022: EU support to cross-border cooperation with neighbouring countries
Särskild rapport 27/2022: EU:s stöd till gränsöverskridande samarbete med grannländer
Special report 25/2022: Verification of Gross National Income for financing the EU budget. Risks in data compilation well covered overall, but scope for increased prioritisation of actions
Särskild rapport 25/2022: Kontroll av bruttonationalinkomsten för finansieringen av EU:s budget: riskerna i samband med uppgiftssammanställningen beaktas i allmänhet väl, men åtgärderna skulle kunna prioriteras bättre
Special Report 24/2022: e-Government actions targeting businesses – Commission’s actions implemented, but availability of e-services still varies across the EU
Särskild rapport 24/2022: E-förvaltningsåtgärder som riktar sig till företag – Kommissionens åtgärder har genomförts, men tillgången till e-tjänster varierar fortfarande inom EU
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2021 financial year
Rapport om eventuella ansvarsförbindelser som uppstått till följd av Gemensamma resolutionsnämndens, rådets eller kommissionens utförande av sina uppgifter enligt förordningen under budgetåret 2021
Special report 26/2022: European statistics – Potential to further improve quality