Yes
No

​Revisionsrettens publikationer og arkiver

De fleste af Revisionsrettens publikationer er tilgængelige på vores websted.

Revisionsrettens arkiver indeholder alle institutionens beretninger og udtalelser fra og frem. Dokumenterne fra perioden - er blevet overført til Den Europæiske Unions Historiske Arkiver i Firenze. I Revisionsretten i Luxembourg findes der digitaliserede kopier af disse dokumenter, som eksterne brugere kan få adgang til.

Revisionsrettens bibliotek

Revisionsrettens bibliotek er primært for Revisionsrettens ansatte, men er også tilgængeligt for andre EU-institutioners ansatte og efter anmodning for eksterne forskere. Samlingen omfatter en lang række publikationer om revision, regnskabsføring, EU-ret og de EU-politikområder, der revideres af Revisionsretten. Biblioteket har bøger, tidsskrifter, pressemateriale, referenceværker og databaser i elektronisk eller trykt format. Der kan søges online i hele samlingen gennem det offentligt tilgængelige værktøj BibliotECA Discovery.

Aktindsigt

Revisionsretten stræber efter at udføre sine aktiviteter så åbent som muligt og så tæt som muligt på EU's borgere, idet den udfører sine aktiviteter med de højest mulige standarder for gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet.

Retsgrundlag

Begæringer om aktindsigt behandles under hensyntagen til principperne vedrørende retten til god forvaltning og princippet om gennemsigtighed samt i overensstemmelse med Revisionsrettens afgørelse nr. 12/2005 om aktindsigt i Revisionsrettens dokumenter, som ændret ved Revisionsrettens afgørelse nr. 14/2009 (konsolideret udgave offentliggjort i EUT C 67/1 af ).

Indgivelse af en begæring

Begæringer om aktindsigt skal indgives ved hjælp af vores kontaktformular på et af de officielle EU-sprog.

Behandling af oprindelige begæringer

Hver begæring vurderes nøje inden for 15 arbejdsdage efter registreringen af begæringen. Der træffes beslutning om at meddele eller afslå aktindsigt i de begærede dokumenter i overensstemmelse med den nødvendige beskyttelse af visse offentlige og private interesser; i den forbindelse anvendes navnlig de internationale revisionsnormer vedrørende revisionsoplysningers fortrolige karakter.

Genfremsatte begæringer (klageadgang)

Hvis Revisionsretten helt eller delvist afslår at give aktindsigt i et dokument, kan den, der har fremsat begæringen, senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af Revisionsrettens svar indgive en skriftlig klage (en genfremsat begæring) til Revisionsrettens formand med henblik på at anmode Revisionsretten om at genoverveje sit standpunkt. Revisionsretten svarer skriftligt senest 15 arbejdsdage efter registreringen af den genfremsatte begæring.

Klagemuligheder (yderligere klageadgang)

Hvis Revisionsretten fortsat afslår at give aktindsigt i et dokument, eller hvis den ikke svarer inden for fristen, kan den, der fremsætter begæringen, klage til Den Europæiske Ombudsmand eller anlægge sag mod Revisionsretten.

Andre henvisninger til lovgivning

Artikel 10, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union(opens in new window), som giver borgerne ret til at deltage i Unionens demokratiske liv.

Artikel 15, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)(opens in new window) vedrørende åbenhed i EU-institutionernes arbejde og artikel 15, stk. 3, i TEUF(opens in new window) vedrørende retten til aktindsigt.

Artikel 41 i EU's charter om grundlæggende rettigheder(opens in new window) vedrørende retten til god forvaltning.

Artikel 42 i EU's charter om grundlæggende rettigheder vedrørende retten til aktindsigt.

Etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret(opens in new window)

Den Europæiske Ombudsmands europæiske kodeks for god forvaltningsskik(opens in new window)

Nyttige links