Yes
No

​Revisionsrättens publikationer och arkiv

Merparten av våra publikationer finns tillgängliga på vår webbplats.

Revisionsrättens arkiv innehåller samtliga våra rapporter och yttranden sedan . De handlingar som omfattar perioden har flyttats över till Europeiska unionens historiska arkiv i Florens. Digitala kopior av dessa handlingar finns i revisionsrättens arkiv i Luxemburg, och externa användare kan få ta del av dem.

Revisionsrättens bibliotek

Revisionsrättens bibliotek används i första hand av revisionsrättens personal men det är också öppet för personal från övriga EU-institutioner och – efter ansökan – för externa forskare. Bibliotekssamlingen innehåller ett brett spektrum av publikationer om revision, redovisning, unionsrätten och de EU-politikområden som revisionsrätten granskar. Samlingen omfattar böcker, tidskrifter, presstjänster, referenslitteratur och databaser i elektroniskt och tryckt format. Hela samlingen är sökbar online med det allmänt tillgängliga verktyget BibliotECA Discovery.

Tillgång till handlingar

Revisionsrätten strävar efter att bedriva sin verksamhet så öppet och så nära EU-medborgarna som möjligt genom att erbjuda dem tjänster som håller högsta möjliga standard i fråga om öppenhet, ansvarsskyldighet och integritet.

Rättslig grund

Ansökningar om tillgång till handlingar behandlas med beaktande av principerna om rätten till god förvaltning och principen om öppenhet samt i enlighet med Europeiska revisionsrättens beslut nr 12/2005 om allmänhetens tillgång till revisionsrättens handlingar, ändrat genom revisionsrättens beslut nr 14/2009, konsoliderad version offentliggjord i EUT C 67/1 den .

Inlämning av ansökan

Ansökan om tillgång till handlingar görs på något av EU:s officiella språk och skickas via vårt kontaktformulär.

Behandling av ursprungliga ansökningar

Alla ansökningar bedöms noggrant inom 15 arbetsdagar från det att de registrerats. Ett beslut fattas om huruvida de begärda handlingarna ska lämnas ut eller inte, i enlighet med behovet av att skydda vissa allmänna och privata intressen, särskilt tillämpningen av de internationella revisionsstandarder som gäller granskningsinformationens konfidentiella karaktär.

Bekräftande ansökan (överklaganden)

Om revisionsrätten helt eller delvis nekar tillgång till en handling kan den sökande inom 15 arbetsdagar från mottagandet av revisionsrättens svar lämna in en skriftlig överklagan (bekräftande ansökan) till revisionsrättens ordförande och begära att revisionsrätten omprövar sitt beslut. Revisionsrätten måste svara skriftligen inom 15 arbetsdagar från det att den bekräftande ansökan registrerats.

Möjlighet till rättslig prövning (ytterligare överklaganden)

Om revisionsrätten fortsätter att neka tillgång till en handling, eller om den inte svarar i tid, kan den sökande begära rättslig prövning genom att lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen eller genom att inleda ett domstolsförfarande mot revisionsrätten.

Hänvisning till andra rättsakter

Artikel 10.3 i fördraget om Europeiska unionen, som ger varje medborgare rätt att delta i unionens demokratiska liv.

Artikel 15.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) om öppenheten i EU-institutionernas arbete och artikel 15.3 i EUF-fördraget(opens in new window) om rätten till tillgång till handlingar.

Artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(opens in new window) om rätten till god förvaltning.

Artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(opens in new window) om rätten till tillgång till handlingar.

Etiska riktlinjer för Europeiska revisionsrätten(opens in new window)

Europeiska ombudsmannen, Den europeiska kodexen för god förvaltningssed(opens in new window)

Användbara länkar