No
No
 

Evropská unie se zasazuje o ochranu životního prostředí v globálním měřítku a součástí jejích závazků v této oblasti je i environmentální politika v jejích orgánech. Evropský účetní dvůr (EÚD) je jako orgán EU v rámci své každodenní činnosti povinen přispívat k udržitelnému rozvoji uplatňováním zásad řádného environmentální řízení.

Environmentální politika

Dne 28. listopadu 2014 EÚD přijal environmentální politiku oficiálním stvrzením své účasti ve vysoce kvalitní inciativě v oblasti environmentálního řízení. V rámci této politiky se EÚD zavazuje:

    • zavést opatření ke snižování emisí oxidu uhličitého;
    • podporovat efektivní využití energie a podnikat kroky snižující spotřebu energie, vody a papíru;
    • zohledňovat environmentální kritéria při zadávání veřejných zakázek;
    • uplatňovat osvědčené postupy v odpadovém hospodářství;
    • podporovat všechny zaměstnance v tom, aby jednali udržitelným způsobem a aktivně přispívali k dosahování cílů této politiky.

Environmentální norma ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

EÚD dodržuje podmínky certifikace pro mezinárodně uznávanou normu kvality ISO 14001:2015 (Systém environmentálního řízení) a je držitelem oficiální certifikace pro tuto normu.

Související dokumenty

Systém pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Jsme účastníky systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), manažerského nástroje pro hodnocení, vykazování výkonnosti a zlepšování environmentální výkonnosti organizace. Registraci EMAS jsme získali v březnu 2017 a úspěšně uplatňujeme systém environmentálního řízení, který odpovídá nařízení o EMAS (ES) č. 1221/2009 ve znění nařízení (EU) 2017/1505 a ISO 14001.

Další informace naleznete v environmentálním prohlášení EÚD, potvrzeném akreditovaným ověřovatelem, v němž prezentujeme naše výsledky v oblasti environmentální výkonnosti a případné budoucí plány pro další zlepšení.

Zpráva o uhlíkové stopě Evropského účetního dvora

V roce 2014 vypracoval Evropský účetní dvůr svou první uhlíkovou bilanci, jejímž cílem bylo vyčíslit emise skleníkových plynů, které svými činnostmi generuje, v kontextu systematického omezování emisí CO2.

Uhlíková bilance se připravuje a zveřejňuje každoročně a jejím cílem je sledovat účinek opatření, která orgán přijal, aby svou uhlíkovou stopu omezil.

Účetní dvůr v současné době pracuje na plánu snížení emisí do roku 2030, aby zajistil soulad s cíli stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu.

Související odkazy: