Yes
No

​Felen i EU:s budgetkostnader har ökat, enligt Europeiska revisionsrätten. I den årsrapport som revisorerna offentliggör i dag konstaterar de att EU:s räkenskaper för budgetåret 2021 ger en sann och rättvisande bild och att intäkterna kan anses felfria. Men betalningarna innehåller fortfarande alltför många fel. Revisorerna identifierar också risker när det gäller de EU-medel som har gjorts tillgängliga med anledning av covid-19-krisen och anfallskriget i Ukraina. För första gången innehåller rapporten ett separat uttalande om EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument, faciliteten för återhämtning och resiliens.

Revisorerna konstaterar att den övergripande felnivån i EU:s budgetkostnader ökade 2021 till 3,0 % (2020: 2,7 %). Nästan två tredjedelar av de granskade kostnaderna (63,2 %) ansågs vara högriskkostnader, vilket också är en ökning jämfört med 2020 (59 %) och tidigare. Reglerna och stödkriterierna för denna typ av kostnader är ofta komplexa, vilket ökar sannolikheten för fel. Högriskkostnader fortsätter att innehålla väsentliga fel, och för 2021 uppskattades felprocenten till 4,7 % (2020: 4,0 %).

Uttalande med avvikande mening om EU:s budgetkostnader

ALiksom de senaste två åren drar revisorerna slutsatsen att felnivån i högriskkostnader var av avgörande betydelse. De gör därför ett uttalande med avvikande mening om EU:s kostnader för 2021.

Den uppskattade felnivån är inte ett mått på bedrägeri, ineffektivitet eller slöseri utan en uppskattning av hur mycket pengar som inte använts helt i enlighet med EU:s regler och nationella regler. Men under sitt arbete identifierade revisorerna också 15 fall av misstänkt bedrägeri (jämfört med sex fall 2020). De rapporterade dessa fall till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), som redan har inlett fem utredningar. Ett fall rapporterades parallellt till Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), tillsammans med ytterligare ett fall som revisionsrätten hade identifierat 2021.

Med anfallskriget i Ukraina, energibristen, covid-19-pandemin och klimatförändringarna tvingas EU samtidigt hantera konsekvenserna av en exempellös rad av kriser.
En sådan miljö skapar ökade risker och utmaningar för EU:s finanser och gör det ännu viktigare att Europeiska kommissionen förvaltar dem på ett sunt och effektivt sätt. Genom vårt arbete spelar vi en viktig roll för att säkerställa detta.
Revisionsrättens ordförande Tony Murphy

Första uttalandet om kostnaderna inom faciliteten för återhämtning och resiliens

I år omfattade revisionen för första gången faciliteten för återhämtning och resiliens. Den utgör kärnan i EU:s paket NextGenerationEU på 800 miljarder euro som ska mildra pandemins ekonomiska konsekvenser. EU:s budgetkostnader baseras på ersättning av kostnader och/eller uppfyllande av villkor, men inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens erhåller medlemsstaterna medel om de uppfyller förutbestämda delmål eller mål. Under 2021 gjordes endast en betalning, till Spanien, från faciliteten för återhämtning och resiliens. Revisorerna konstaterade att ett av de 52 delmål som ingick i den spanska betalningsansökan inte hade uppnåtts fullt ut men ansåg inte att effekten av det var väsentlig. Revisorerna identifierade dock brister i kommissionens bedömning av delmålen och efterlyser förbättringar i framtida bedömningar av samma slag.

Revisorerna noterar att efterlevnaden av andra EU-regler och nationella regler inte ingår i kommissionens bedömning av lagligheten och korrektheten i betalningarna inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens och därför inte omfattas av revisionsrättens uttalande. Den aspekten kommer revisorerna i stället att titta på separat i framtida revisioner när Europeiska kommissionens arbete i det avseendet har slutförts. Vidare är ändamålsenligheten i de olika reformer som ingår i delmålen snarast ett ämne för framtida särskilda rapporter.

Insatserna mot pandemin och anfallskriget i Ukraina ökar budgetriskerna

EU-budgetens totala exponering för potentiella framtida ansvarsförbindelser mer än fördubblades 2021, från 131,9 miljarder euro till 277,9 miljarder euro. Detta berodde främst på att 91,0 miljarder euro emitterades i obligationer för att finansiera NextGenerationEU-paketet och på att beloppet för ekonomiskt stöd för att hjälpa medlemsstaterna att skydda arbetstillfällen och arbetstagare som drabbats av pandemin ökade med 50,2 miljarder euro.

Revisorerna varnar också för de risker som anfallskriget i Ukraina innebär för EU:s budget. I slutet av 2021 hade Ukraina utestående lån till ett nominellt värde av 4,7 miljarder euro inom ramen för flera EU-program. Europeiska investeringsbanken har också beviljat Ukraina lån, som täcks av EU-garantier, till ett värde av 2,1 miljarder euro.

De utestående åtagandena från EU:s budget minskade 2021, främst på grund av förseningar i genomförandet av fonder med delad förvaltning inom den fleråriga budgetramen för 2021–2027, och uppgick till 251,7 miljarder euro i slutet av 2021 (2020: 303,2 miljarder euro). De totala utestående åtagandena (inklusive 89,9 miljarder euro för NextGenerationEU) nådde dock en rekordhög nivå på 341,6 miljarder euro. Revisionsrätten påpekar att det fortfarande finns stora skillnader i medlemsstaternas utnyttjande av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) från budgeten för 2014–2020. Till exempel hade Irland, Finland och Cypern tagit mer än tre fjärdedelar av de medel som tilldelats dem i anspråk, medan de tre EU-länder där utnyttjandegraden var lägst (Kroatien, Slovakien och Malta) endast hade använt lite mer än hälften av sina anslagna belopp.

Öppna frågor om kommissionens skrivelse om rättsstatsprincipen till Ungern

I rapporten tar revisorerna upp den skriftliga underrättelse som kommissionen skickade till Ungern i april 2022 och som utlöste det förfarande som kan leda till åtgärder mot en medlemsstat för överträdelser av rättsstatens principer. I sin årliga förvaltnings- och resultatrapport, som innehåller nyckelinformation om intern kontroll och ekonomisk förvaltning, redovisar inte kommissionen hur denna underrättelse kan påverka kostnadernas korrekthet i Ungern.