Yes
No

​De ERK voert als werkgever een beleid van gelijke kansen. Het beginsel van gelijke kansen is verankerd in de wetgeving die ten grondslag ligt aan de werkzaamheden van de EU, met name in artikel 1 quinquies van het Statuut, dat een verbod inhoudt op iedere vorm van discriminatie (bijvoorbeeld op grond van “geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, politieke, filosofische, godsdienstige of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, leeftijd, of seksuele geaardheid”). Volgens onze Gedragscode is iedere vorm van discriminatie verboden.

Wij voeren een beleid van diversiteit en inclusie met als doel een diverse werkomgeving en een inclusieve cultuur tot stand te brengen waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en zich ten volle kan ontplooien.

Wij voeren een beleid van diversiteit en inclusie met als doel een diverse werkomgeving en een inclusieve cultuur tot stand te brengen waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en zich ten volle kan ontplooien.

Zacharias Kolias, secretaris-generaal, Europese Rekenkamer

Transcript van de video

Diversiteit en inclusie bij de ERK

6 belangrijke ERK-actoren: functionaris voor diversiteit en inclusie, secretaris-generaal, personeelszaken, paritair comité voor gelijke kansen (COPEC), werkgroepen, beroepsopleiding

10 prioriteiten: mobiliseren, informeren en involveren, aantrekken, integreren, bevorderen, aanpassen, toerusten, beschermen, aanmoedigen, meten

Mobiliseren: bevorderen van diversiteit en inclusie bij het management

 • Versterken van betrokkenheid,
 • verplichte opleiding,
 • beoordeling van diversiteit en inclusie

Informeren en involveren: bevorderen van diversiteit en inclusie bij al het personeel

 • Communicatie en opleiding,
 • bewustmaking,
 • werkgroepen inzake diversiteit en inclusie

Aantrekken: bieden van gelijke kansen en versterken van diversiteit en inclusie in het aanwervingsproces

 • Gevarieerde groep sollicitanten,
 • inclusieve en diverse selectiecomités,
 • delen/publiceren van statistieken

Integreren: integreren van gelijke kansen en diversiteit en inclusie in prestatiebeheer, evaluatie, certificering en bevordering

 • Ouderschapsverlof voor mannen,
 • coaching,
 • waarborgen van onbevooroordeelde bevorderingsprocedures

Bevorderen: van gendergelijkheid bij de selectie van taakleiders

 • Publiceren van halfjaarlijkse updates over het percentage vrouwelijke/mannelijke taakleiders,
 • aanmoedigen,
 • delen van kennis

Aanpassen: bevorderen van de flexibiliteit op het werk

 • Welzijn,
 • balans tussen werk en privéleven,
 • telewerk

Toerusten: creëren van een inclusieve omgeving voor personeelsleden met een beperking

 • Week van de bewustwording rond handicaps,
 • toegankelijkheid,
 • positieve acties

Beschermen: onderkennen en begrijpen van de vergrijzing van het ERK-personeel en aanpakken hiervan

 • Actieve senioren,
 • een leven lang leren,
 • intergenerationele uitwisseling

Aanmoedigen: vrouwen aanmoedigen om een leidinggevende functie te ambiëren

 • Interviews en coaching,
 • empowerment,
 • programma voor leiderschapsontwikkeling

Meten: evalueren van vooruitgang op het gebied van diversiteit en inclusie

 • Enquêtes en statistieken,
 • jaarverslag over diversiteit en inclusie,
 • prestatie-indicatoren
Alleen volledig weglaten/uitbreiden voor ziende gebruikers (de tekst is al beschikbaar voor schermleessoftware)