No
No
 

Sinds haar oprichting heeft de ERK consequent de samenwerking met de hoge controle-instanties van de EU-lidstaten gestimuleerd.

Bilaterale samenwerking bij de controle van EU-middelen

Het Verdrag betreffende de werking van de EU bepaalt dat de ERK en nationale controle-instanties van de lidstaten samenwerken in onderling vertrouwen en met behoud van hun onafhankelijkheid. De samenwerking tussen de HCI’s van de EU‑lidstaten en de ERK dateert van , het jaar dat de Rekenkamer ontstond, en is in de loop der jaren versterkt.

Multilaterale samenwerking op het niveau van het Contactcomité

De ERK werkt actief samen met de HCI’s van de EU-lidstaten binnen het kader van het Contactcomité.
Het Contactcomité is een vergadering van de voorzitters van de EU‑HCI’s en de ERK, en komt jaarlijks bijeen. Het biedt een forum voor samenwerking en uitwisseling van vakkennis en ervaring op het gebied van de controle van EU‑middelen en andere EU-gerelateerde kwesties. De dagelijkse contacten worden onderhouden door contactambtenaren die door elke instelling worden aangesteld. Werkgroepen, netwerken en taskforces worden gebruikt om bij te dragen aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke standpunten en praktijken.

 

Netwerk van hoge controle‑instanties van (potentiële) kandidaat-lidstaten

De ERK werkt samen met de HCI’s van (potentiële) kandidaat-lidstaten van de EU om regelmatige informatie-uitwisseling te bevorderen, controlemethodologieën te ontwikkelen en beroepsopleiding te stimuleren. Dit gebeurt in samenwerking met SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management, steun voor verbetering van bestuur en beheer), een gezamenlijk initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de EU.

Het belangrijkste samenwerkingsinstrument is het Netwerk van HCI’s van (potentiële) kandidaat‑lidstaten, dat op vergelijkbare wijze werkt als het Contactcomité. In de loop der jaren zijn er periodieke bijeenkomsten geweest van de voorzitters van HCI’s en contactambtenaren, alsook werkgroepen, seminars, workshops en parallelle controles. Het voornaamste doel bestaat in het bevorderen van de uitvoering van controlemethoden en -technieken overeenkomstig internationale standaarden en beste EU‑praktijken.

network  

Gerelateerde links

HCI’s van de EU
Netwerk van hoge controle-instanties van kandidaat-lidstaten