No
No
 

Wij verrichten onze controles overeenkomstig internationale controlestandaarden en regels inzake beroepsethiek, die wij toepassen op de specifieke EU-context. Deze standaarden waarborgen mede de kwaliteit en professionaliteit van ons werk, alsmede van de efficiëntie ervan. Wij dragen ook bij aan de ontwikkeling van de standaarden als onderdeel van onze internationale samenwerking.

De controles ten behoeve van de betrouwbaarheidsverklaring

Voor de betrouwbaarheidsverklaring wordt jaarlijks een financiële en nalevingsgerichte controle verricht waarbij wij de betrouwbaarheid van de rekeningen van de EU en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen daarbij beoordelen. Wij publiceren de daaruit voortvloeiende bevindingen, conclusies en controleoordelen in onze jaarverslagen. De controle omvat de toetsing van een statistisch representatieve steekproef van verrichtingen en de beoordeling van de toezicht- en controlesystemen om te bepalen of de ontvangsten en betalingen correct zijn berekend en of ze in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving. Gedetailleerde toetsing vindt plaats voor alle uitgavenregelingen en lidstaten en deze wordt gebruikt om specifieke beoordelingen van de verschillende terreinen van de EU-begroting te verschaffen. Om onze conclusies te onderbouwen, maken wij ook gebruik van het werk van andere auditors.

Doelmatigheidscontroles

In onze doelmatigheidscontroles gaan we in op de kwaliteit van de ontvangsten of uitgaven van de EU en op de vraag of de beginselen van goed financieel beheer zijn toegepast. Onze doelmatigheidscontroles houden een onderzoek in van programma’s, activiteiten, beheersystemen en procedures van organen en instellingen die EU-middelen beheren met als doel te beoordelen of deze die middelen zuinig, efficiënt en doeltreffend benutten. Deze bestrijken een breed scala aan onderwerpen, met bijzondere aandacht voor kwesties met betrekking tot groei en werkgelegenheid, Europese toegevoegde waarde, het beheer van openbare financiën, het milieu en klimaatmaatregelen. Wij publiceren de resultaten van onze doelmatigheidscontroles in speciale verslagen en brengen de bevindingen op dit gebied samen in een jaarverslag betreffende de prestaties.

Controle van de doelmatigheid houdt de beoordeling in van verschillende aspecten van het proces van overheidsoptreden, waaronder de input (financiële, personele, materiële, organisatorische en regulerende middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het programma), de output (de producten van het programma) en de resultaten (de onmiddellijke gevolgen van het programma voor de rechtstreekse doelgroep of ontvangers) en de impact (maatschappelijke veranderingen die voortvloeien uit het optreden van de EU).

Standaarden

 

De ERK verricht haar controles overeenkomstig de ISSAI’s, de internationale controlestandaarden van INTOSAI, de internationale organisatie van hoge controle-instanties over de hele wereld. Wij zijn momenteel voorzitter van de beroepsnormencommissie van INTOSAI, die een leidende rol speelt bij de ontwikkeling van deze standaarden.

AWARE — methodologie en richtsnoeren

AWARE 

Meer informatie over onze controleaanpak is te vinden op ons onlineplatform voor methodologieën en richtsnoeren AWARE (Accessible Web-based Audit Resource for ECA). Op AWARE worden al onze controlemiddelen in één gemakkelijk toegankelijk instrument geconsolideerd, als praktische ondersteuning voor onze auditors bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Op AWARE worden de beginselen uiteengezet die wij bij onze werkzaamheden volgen en worden richtsnoeren gegeven over de wijze waarop deze in de praktijk moeten worden toegepast om de verwachte kwaliteit van de output te bereiken. Het platform bevat richtsnoeren voor onze financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles en onze analyses en adviezen.

Informatie over de organisatie van AWARE is te vinden op het platform zelf.

Bijdragen aan de bestrijding van fraude ten nadele van de EU-begroting

 

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is verantwoordelijk voor fraudebestrijding in de EU en de bescherming van haar financiële belangen. Overeenkomstig haar Besluit nr. 43-2017 (waarin regelingen voor de samenwerking met OLAF zijn opgenomen) stelt de ERK OLAF op de hoogte van ieder vermoeden van fraude, corruptie of een andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad. Wij constateren soms aan de hand van onze controlewerkzaamheden, of wanneer derden ons hierover informeren, dat er mogelijk sprake is van fraude.

 

Het EOM is het nieuwe onafhankelijke Openbaar Ministerie van de EU, dat belast is met het onderzoeken, vervolgen en voor de rechter brengen van strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden. De ERK en het EOM hebben een werkovereenkomst ondertekend, die op 3 september 2021 in werking is getreden. De overeenkomst voorziet in een gestructureerd kader voor het tot stand brengen en in stand houden van een samenwerkingsrelatie tussen beide partijen om de EU-begroting te beschermen, met volledige inachtneming van de mandaten van beide instellingen.

Gerelateerde links