Yes
No

​De publicaties en archieven van de ERK

De meeste publicaties van de Europese Rekenkamer (ERK) zijn beschikbaar op de ERK-website.

De archieven van de ERK bevatten alle verslagen en adviezen van de instelling vanaf . Tot gepubliceerde papieren kopieën van documenten zijn overgedragen aan de historische archieven van de Europese Unie in Florence.

ERK-bibliotheek

De bibliotheek van de ERK is in de eerste plaats bestemd voor personeel van de ERK, maar staat ook open voor personeel van de andere EU-instellingen en — op verzoek — voor externe onderzoekers. De collectie omvat uiteenlopende publicaties over controle, boekhouding, EU-recht en EU-beleidsterreinen. Zij omvat ook boeken, tijdschriften, persdiensten, naslagwerken en databanken in elektronische en gedrukte vorm. De volledige collectie kan online worden doorzocht met behulp van het openbare instrument BibliotECA Discovery.

Toegang tot documenten

De ERK streeft ernaar de EU-burgers van dienst te zijn door haar activiteiten uit te voeren volgens de hoogst mogelijke normen van transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit.

Rechtsgrondslag

Verzoeken om toegang tot documenten worden behandeld met inachtneming van het beginsel inzake het recht op behoorlijk bestuur en het transparantiebeginsel, alsook met inachtneming van Besluit nr. 37-2023 van de Europese Rekenkamer inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ERK(opens in new window).

Verzoeken om toegang

Verzoeken om toegang tot documenten moeten worden ingediend via ons contactformulier en kunnen in elke officiële EU-taal worden opgesteld.

Verwerking van verzoeken

Elk verzoek wordt zorgvuldig beoordeeld binnen één maand na registratie van de aanvraag. De beslissing om toegang toe te staan of te weigeren hangt bijvoorbeeld af van de noodzaak om het openbaar belang te beschermen of van de vertrouwelijke aard van de controle-informatie.

Beroep

Indien de toegang tot een opgevraagd document is geweigerd, kan de verzoeker binnen één maand na ontvangst van het antwoord van de ERK schriftelijk beroep (een “confirmatief verzoek”) indienen bij de president van de ERK om de ERK te verzoeken haar standpunt te heroverwegen. Binnen maximaal één maand na registratie van het confirmatieve verzoek verleent de ERK de verzoeker ofwel toegang tot het gevraagde document, ofwel weigert zij de verzoeker toegang tot dit document.

Andere verwijzingen naar wetgeving

Verdrag betreffende de Europese Unie(opens in new window): Artikel 1, alinea 2, over het proces van totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa, waarin de besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie(opens in new window): Artikel 15, lid 1, over transparantie in de werkzaamheden van de EU-instellingen; Artikel 15, lid 3 over het recht op toegang tot documenten

Handvest van de grondrechten van de EU(opens in new window): Artikel 42 over het recht van inzage in documenten

Nuttige links