No
No
 
Als EU‑instelling verricht de ERK haar controles binnen een kader dat is vastgesteld in EU-wetgeving.

De Europese Rekenkamer – een EU-instelling

De ERK is een instelling van de Europese Unie. Die status kreeg zij in toen het Verdrag van Maastricht in werking trad.

De Europese Rekenkamer – de onafhankelijke externe auditor van de EU

"De Rekenkamer verricht de controle van de rekeningen van de Unie" (VWEU artikel 285)

Onze controles hebben een tweeledig doel: het verbeteren van het financieel beheer en de EU-burgers informatie bieden over de besteding van de EU-middelen.

Onze taak op grond van het Verdrag

Ons mandaat volgt uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Op grond van het Verdrag hebben wij de volgende specifieke taken.

We stellen een jaarverslag op over de ontvangsten en uitgaven van de EU.

  • Wij onderzoeken de financiële rekeningen van de EU nauwkeurig. Wanneer we vermoeden dat er iets niet klopt in de rekeningen, melden we dat en verwijzen we dit door zodat het nader onderzocht kan worden.

  • In ons jaarverslag geven wij het Europees Parlement en de Raad ons officiële oordeel — een “betrouwbaarheidsverklaring” — over de vraag of de rekeningen van de EU betrouwbaar zijn en of de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren.

We onderzoeken andere kwesties die van belang zijn voor de EU-uitgaven.

  • Wij brengen speciale verslagen uit met daarin onze opmerkingen over specifieke kwesties, bijvoorbeeld de doeltreffendheid van de EU-uitgaven op een bepaald terrein.
  • De andere EU-instellingen kunnen ons om een formeel advies vragen over elke kwestie die verband houdt met de EU-begroting.

En wij kunnen het Europees Parlement en de Raad helpen bij het uitvoeren van hun eigen verificaties van de besteding van de begroting.

De belangrijkste wettelijke bepalingen die gelden voor ons controlewerk zijn de artikelen 310 tot en met 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Drie artikelen zijn met name relevant:

Reglement van orde

Op onze werkzaamheden zijn verschillende interne regels en procedures van toepassing. De belangrijkste hiervan vormt ons Reglement van orde, waarin uiteengezet wordt hoe onze organisatie functioneert. Het Reglement van orde moet op grond van het Verdrag worden goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie.

Ethisch kader

De ethische richtsnoeren en de gedragscode voor ERK-leden zijn beschikbaar op de pagina “Ethiek”.

Gerelateerde links