No
No

Europeiska unionen förbinder sig att skydda användarnas personliga integritet.

Europeiska unionens politik för ”skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner” grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den .

Dessa allmänna regler gäller EU-institutionernas samtliga webbplatser inom domänen europa.eu.

Även om du kan navigera på de flesta av dessa webbplatser utan att lämna uppgifter om dig själv, krävs det ibland att du lämnar personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster.

På webbplatser där personuppgifter krävs behandlas dessa i enlighet med förordningen. Information om hur uppgifterna används lämnas i webbplatsens meddelande om skydd av personuppgifter:

 • Varje e-tjänst har en personuppgiftsansvarig som beslutar om hur personuppgifterna ska behandlas och vad de ska användas till samt kontrollerar att e-tjänsten följer reglerna för skydd av personuppgifter.

 • Varje institution har ett dataskyddsombud som säkerställer att bestämmelserna i förordningen tillämpas och ger de personuppgiftsansvariga råd om deras skyldigheter (se artiklarna 43–45 i förordningen).

 • Den europeiska datatillsynsmannen agerar som oberoende tillsynsmyndighet för alla EU-institutionerna (se artiklarna 52–60 i förordningen).

EU-institutionernas webbplatser inom domänen europa.eu innehåller länkar till webbplatser utanför den domänen. Vi har ingen kontroll över deras innehåll och rekommenderar därför att du tar reda på vilken integritetspolicy de tillämpar.

Vad är en e-tjänst?

En e-tjänst från en av EU-institutionernas webbplatser är en tjänst eller en kanal på internet vars syfte är att förbättra kommunikationen mellan EU-institutionerna och näringslivet eller allmänheten.

EU-institutionernas webbplatser erbjuder eller kommer att erbjuda följande tre typer av e-tjänster:

 • Informationstjänster som enkelt och lätt ger allmänheten, medier, företag, myndigheter och andra beslutsfattare tillgång till information och som därmed ökar insynen i och förståelsen av EU:s politik och verksamhet.

 • Interaktiva kommunikationstjänster som förbättrar kontakten med allmänheten, företag, det civila samhället och offentliga intressenter och därmed underlättar samråd om EU:s politik och gör det möjligt att ge feedback och påverka utformningen av politik och bidra till EU:s verksamhet och tjänster.

 • Förmedlingstjänster som kan användas för de vanligaste kontakterna med EU, till exempel upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till eller köp av dokument.

Vad står det i ett meddelande om skydd av personuppgifter?

Meddelanden om reglerna för skydd av personuppgifter innehåller följande information om användningen av dina uppgifter:

 • Vem som kontrollerar vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål, på vilken rättslig grund och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar in personuppgifter endast när det behövs för ett särskilt syfte och kommer inte att återanvända informationen i något annat syfte än det för vilket den samlades in.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut. EU lämnar endast ut uppgifter till tredje man om det är nödvändigt för det angivna ändamålet och endast till angivna (kategorier av) mottagare. EU lämnar inte ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Dina rättigheter enligt artiklarna 17–24 i förordning (EU) 2018/1725: rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att få dem rättade utan dröjsmål om de är felaktiga eller ofullständiga, under vissa omständigheter rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att användningen av dem begränsas, där så är tillämpligt rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter med hänsyn till din särskilda situation samt rätt till dataportabilitet. Om du gör en begäran överväger vi den och lämnar ett svar utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad från det att vi tog emot begäran. Den perioden kan vid behov förlängas med ytterligare två månader.

Ett meddelande om reglerna för skydd av personuppgifter kan också innehålla följande information om användningen av dina uppgifter:

 • Din rätt att begära att alla ändringar av dina personuppgifter om möjligt meddelas andra parter som dina uppgifter lämnats ut till, din rätt att få information om huruvida det är obligatoriskt eller frivilligt att tillhandahålla personuppgifter och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas, din rätt att inte bli föremål för automatiskt (enbart av maskiner) fattade beslut som påverkar dig i rättslig mening samt, i tillämpliga fall, din rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Hur länge personuppgifterna sparas. EU sparar endast uppgifterna under så lång tid som krävs för att samla in eller behandla dem.
 • Vem du ska kontakta om du har frågor eller klagomål.

Länkar