No
No
​​
 

Tegevusaruannetes esitatakse igal aastal ülevaade kontrollikoja tööst.

Aasta tegevusaruandes antakse ülevaade kontrollikoja olulisematest tulemustest ja saavutustest aasta jooksul ning kirjeldatakse peamisi arengusuundi kontrollikoja auditikeskkonnas ja sisekorralduses.

Volitatud eelarvevahendite käsutaja aruanne sisaldab teavet selle kohta, kuidas Euroopa Kontrollikoda oma ressursse haldab ja kuidas tema sisekontrollisüsteemid toimivad. Aruanne tagab juhtkonna aruandluskohustuse täitmise nii kontrollikoja sees kui ka väljaspool, eelarvepädevate institutsioonide ees: see saadetakse komisjonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames.

Kestlikkuse aruanne sisaldab kontrollikoja kestlikkuse alast tegevust ja käitumist kirjeldavat teavet, mis pakub huvi meie institutsioonidest sidusrühmadele ja ELi kodanikele. Aruandes antakse ülevaade meie tegevuse majanduslikust, keskkonnaalasest ja sotsiaalsest mõjust.