Yes
No

​Kontrollikoda osaleb aktiivselt INTOSAI ja selle Euroopa piirkondliku organisatsiooni (EUROSAI) töös. Selle tegevusega panustab kontrollikoda avaliku sektori auditi arendamisse kogu maailmas.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

INTOSAI (Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon) on kutseorganisatsioon, mis koondab nende riikide kõrgeimaid kontrolliasutusi, kes on ÜRO või mõne selle spetsialiseeritud asutuse liikmed. Praegu kuulub INTOSAIsse 195 täisliiget (kontrollikoda on neist ainuke riikideülene organisatsioon), viis rahvusvahelist organisatsiooni (assotsieerunud liikmed) ja kaks partnerliiget. INTOSAI on kantud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni toetusorganisatsiooni loetellu.

Alates 1980. aastast, ja juba enne täisliikmeks saamist, on kontrollikoda aktiivselt osalenud INTOSAI tegevuses ja töökondades, panustades eelkõige standardite ja suuniste ettevalmistamise ning parima tava levitamise ja kvaliteedi tagamisega seotud tegevusse. Kontrollikoda on osalenud kõigil kolmeaastase intervalliga toimunud INTOSAI kongressidel, võttes mitmel korral vastutuse kongressi mõne teema eest.

Kontrollikoda sai INTOSAI täisliikmeks 2004. aastal peale INTOSAI põhikirjas tehtud muudatust, mis võimaldas ka riikideüleste organisatsioonide liikmesust.

Kontrollikoda osaleb aktiivselt INTOSAI tegevustes, mille eesmärk on töötada välja auditialased kutsestandardid. 2022. aasta novembris sai Euroopa Kontrollikoda INTOSAI XXIV kongressil kutsestandardite komitee esimeheks. Eelnevalt (aastatel 2016–2022) oli ta komitee aseesimees. Selles rollis sai kontrollikoda koha INTOSAI juhatuses.

Kontrollikoda on ka INTOSAI suutlikkuse suurendamise ja teadmiste jagamise komisjonide liige ja osaleb aktiivselt nende mitmes töörühmas.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

Kontrollikoda kuulub ka EUROSAIsse (Euroopa Kõrgeimate Kontrolliasutuste Organisatsioon), mis on INTOSAI Euroopa piirkondlik organisatsioon.

EUROSAI asutasid aastal 1990 Euroopa 29 kõrgeimat kontrolliasutust ja kontrollikoda ning sellel on praegu 51 liiget. Kontrollikoda on alates EUROSAI asutamisest osalenud aktiivselt paljudes selle töörühmades.

Aastatel 2008–2011 oli kontrollikoda EUROSAI välisaudiitor ja ajavahemikus 2011–2017 EUROSAI juhatuse liige.

Vastastikune eksperdihindamine

Kõrgeima kontrolliasutusena on kontrollikoda võtnud eesmärgi olla avaliku sektori auditi arendamisel esirinnas. Ta teeb koostööd teiste kõrgeimate kontrolliasutustega, kes kuuluvad kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelisse organisatsiooni INTOSAI ja selle piirkondlikku rühmitusse EUROSAI, et panna alus kutsestandarditele ja headele tavadele. Kontrollikoda oli üks esimesi, kes hakkas kasutama vastastikust eksperdihinnangut kui vahendit, mille abil arendada ja levitada häid tavasid kõrgeimate kontrolliasutuste vahel.

Kontrollikoja esimeses vastastikuses eksperdihindamises 2008. aastal uuriti kontrollikoja auditi ja haldustegevuse kõiki aspekte. Hindamist juhtis Kanada riigikontroll koos Austria, Norra ja Portugali kõrgeimate kontrolliasutustega.

Kontrollikoja teine vastastikune eksperdihindamine lõpetati 2013. aastal ning seda juhtis Saksamaa riigikontroll koos Prantsusmaa ja Rootsi kõrgeimate kontrolliasutustega. Hindamine hõlmas kontrollikoja tulemusauditite tavasid ja 2008. aasta vastastikuse eksperdihindamise soovituste põhjal võetud meetmeid.

Kontrollikoja kolmandas vastastikuses eksperdihindamises, mis viidi lõpule 2020. aastal, hinnati kontrollikoja strateegia rakendamist aastatel 2018–2020. Läbivaatamist juhtis Eesti riigikontroll koos Taani, Madalmaade ja Ameerika Ühendriikide kõrgeimate kontrolliasutustega.

Seotud lingid