Yes
No

Euroopa Kontrollikoda on võrdseid võimalusi pakkuv tööandja. Võrdsete võimaluste põhimõte on sätestatud ELi tööd toetavates õigusaktides, eelkõige personalieeskirjade artiklis 1d, millega keelatakse igasugune diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste eripärade, keeleoskuse, usu või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varanduse, sünni, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal. Igasugune diskrimineerimine on meie eetikasuunistega keelatud.

Meil on mitmekesisuse ja kaasamise poliitika, mille eesmärk on luua mitmekesine töökeskkond ja kaasav kultuur, milles igaüks tunneb end väärtustatuna ja suudab oma potentsiaali täielikult ära kasutada.

Selline mitmekesisuse ja kaasamise poliitika on kontrollikoja strateegiliste eesmärkide oluline osa. See tugineb varasemate tegevuskavade tulemustele, et sillutada teed mitmekesisemale, paindlikumale ja samal ajal õiglasemale töökohale, kus kõigil andekatel inimestel on parimad võimalused edu saavutamiseks. Juhtidel on selle saavutamisel keskne roll; oma pühendumuse kaudu saame olla eeskujuks ülejäänud organisatsioonile. Seetõttu on meie ülesanne teha mitmekülgse ja kaasava kultuuri eelised kõigile nähtavaks.

Zacharias Kolias, Euroopa Kontrollikoja peasekretär

Video transkriptsioon

Mitmekesisus ja kaasamine kontrollikojas

Kuus peamist osalejat: Mitmekesisuse ja kaasamise ametnik, Peasekretär, Personaliosakond, Võrdsete võimaluste ühiskomitee (COPEC), Töörühmad, Koolitusosakond.

Kümme prioriteeti: kaasata, teavitada ja hõlmata, köita, integreerida, edendada, kohandada, võimaldada, kaitsta, julgustada, mõõta.

Kaasata: tutvustada mitmekesisust ja kaasatust juhtkonna seas.

 • Suurem pühendumine,
 • kohustuslik koolitus,
 • mitmekesisuse ja kaasamise hindamine.

Teavitada ja hõlmata: edendada mitmekesisust ja kaasamist kõigi töötajate seas.

 • Kommunikatsioon ja koolitus,
 • teadlikkuse suurendamine,
 • mitmekesisuse ja kaasamise töörühmad.

Köita: pakkuda võrdseid võimalusi ning suurendada mitmekesisust ja kaasamist värbamisprotsessis.

 • Kandidaatide mitmekesisus,
 • kaasavad ja mitmekesised valikukomisjonid,
 • statistika jagamine ja avaldamine.

Integreerida: peavoolustada võrdsed võimalused ning mitmekesisus ja kaasamine tulemusjuhtimises, hindamises, sertifitseerimises ja edutamises.

 • Lapsehoolduspuhkus meestele,
 • juhendamine,
 • eelarvamuste vältimine edutamismenetluses.

Edendada: edendada soolist tasakaalu auditijuhtide valimisel.

 • Avalda kaks korda aastas ajakohast statistikat auditijuhtide soolise jaotuse kohta,
 • julgustada,
 • teadmisi jagada.

Kohandada: suurendada paindlikkust töökohal.

 • Heaolu,
 • töö- ja eraelu tasakaal,
 • kaugtöö.

Võimaldada: luua puudega töötajate jaoks kaasav keskkond.

 • Puuetealase teadlikkuse nädal,
 • juurdepääs,
 • positiivsed meetmed

Kaitsta: mõista ja võtta arvesse kontrollikoja töötajate vananemist.

 • Aktiivsed eakad,
 • elukestev õpe,
 • põlvkondadevaheline infovahetus.

Julgustada: julgustada naisi liikuma juhtivatele ametikohtadele.

 • Intervjuud ja juhendamine,
 • võimestamine,
 • juhtimisoskuste arendamise programm.

Mõõta: hinnata mitmekesisuse ja kaasamise valdkonnas tehtud edusamme.

 • Küsitlused ja sta
 • tistika,
 • mitmekesisuse ja
 • kaasamise aastaaruanne,
 • tulemusnäitajad.
Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)


 
​​

 ​
Euroopa Kontrollikoda – Luksemburgi rahvusvahelise topeltkarjäärivõrgustiku (IDCN) liige IDCN

Kontrollikoda leiab, et on väga oluline toetada meie töötajaid, kui nad alustavad oma karjääri Luksemburgis. Lisaks teeme kõik endast oleneva, et toetada nende partnereid ja abikaasasid. Võttes kohustuse tagada kõigile positiivne ja konstruktiivne kogemus, püüame muuta ülemineku võimalikult sujuvaks.

Seetõttu on kontrollikoda Luksemburgi rahvusvahelise topeltkarjäärivõrgustiku (IDCN)(opens in new window) uhke liige. IDCN on ülemaailmne organisatsioon, mis keskendub meie töötajate partnerite ja abikaasade karjääriarengu ja heaolu toetamisele.

IDCN pakub mitmesuguseid teenuseid, alates teabest kohaliku tööturu kohta kuni CVde koostamiseni, kontaktide loomise üritusteni ning pakkudes juurdepääsu kohalikele ärivõrgustikele teiste ICDNi liikmete kaudu. Kõik Luksemburgis asuvate kontrollikoja töötajate partnerid ja abikaasad saavad IDCNiga ühineda, registreerudes IDCNi veebisaidil.