Yes
No

​Kontrollikoja väljaanded ja arhiivid

Enamik meie väljaannetest on meie veebisaidil avalikult kättesaadavad.

Kontrollikoja arhiiv sisaldab institutsiooni kõiki aruandeid ja arvamusi alates aastast . Kuni aastani avaldatud dokumentide paberkoopiad on viidud Firenzes asuvasse Euroopa Liidu Ajaloo Arhiivi.

Kontrollikoja raamatukogu

Kontrollikoja raamatukogu on peamiselt mõeldud oma töötajatele, kuid on avatud ka teiste ELi institutsioonide töötajatele ning sellekohase taotluse esitanud organisatsioonivälistele teadlastele. Raamatukogus on lai valik väljaandeid auditi, raamatupidamise, ELi õiguse ja ELi poliitikavaldkondade kohta. See sisaldab raamatuid, perioodikat, pressiteenuseid, teatmeteoseid ja andmebaase nii trükitud kui ka elektroonilisel kujul. Kogu sisu on võimalik veebis otsida läbi avalikult kasutatava otsingusüsteemi BibliotECA Discovery.

Juurdepääs dokumentidele

Kontrollikoda püüab ELi kodanikele kasulik olla ning püüdleb selle poole, et tema tegevus oleks võimalikult läbipaistev, vastutustundlik usaldusväärne.

Õiguslik alus

Dokumentidele juurdepääsu taotluste menetlemisel võetakse arvesse hea halduse põhimõtet ja läbipaistvuse põhimõtet vastavalt kontrollikoja otsusele nr 37–2023 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Kontrollikoja dokumentidele(opens in new window).

Juurdepääsu taotlemine

Dokumentidele juurdepääsu taotluste esitamiseks tuleb kasutada mistahes Euroopa Liidu ametlikus keeles esitatud kontaktvormi.

Taotluste menetlemine

Iga taotlust hinnatakse hoolikalt ühe kuu jooksul alates selle registreerimisest. Taotletud dokumentide esitamise või sellest keeldumise otsus sõltub näiteks vajadusest kaitsta teatavaid avalikke ja erahuve ning tagada audititeabe konfidentsiaalsus.

Apellatsioonkaebus

Kui dokumendile juurdepääsu andmisest keeldutakse, võib taotleja esitada kontrollikoja presidendile kirjaliku kaebuse (kordustaotluse) ühe kuu jooksul alates kontrollikoja vastuse saamisest, et paluda kontrollikojal oma seisukoht läbi vaadata. Kuni ühe kuu jooksul alates kordustaotluse registreerimist annab kontrollikoda juurdepääsu taotletud dokumendile või keeldub sellest.

Viited muudele õigusaktidele

Euroopa Liidu leping(opens in new window): artikli 1 lõige 2 tähistab uut etappi Euroopa rahvaste üha tihedama liidu loomises, kus otsused tehakse nii avalikult kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik.

Euroopa Liidu toimimise leping(opens in new window): artikli 15 lõige 1 ELi institutsioonide töö avatuse kohta; artikli 15 lõige 3 dokumentidele juurdepääsu õiguse kohta

Euroopa Liidu põhiõiguste harta(opens in new window): artikkel 42 dokumentidele juurdepääsu õiguse kohta

Kasulikud lingid