Yes
No 

 

Eriaruanne 23/2023: ELi viinamarjaistanduste ümberkorraldamine ja istutamine
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Eriaruanne 22/2023: Avamere taastuvenergia ELis
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Eriaruanne 21/2023: Algatus „Spotlight“ naistevastase vägivalla kaotamiseks
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Eriaruanne 19/2023: ELi jõupingutused kestliku mullaharimise alal
Ülevaade 04/2023: ELi vahendite haldamise digiteerimine
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Meie metoodika juhend
Special report 17/2023: Circular economy
Eriaruanne 17/2023: Ringmajandus
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Eelarveaasta 2022 - Volitatud eelarvevahendite käsutaja aruanne (vastavalt finantsmääruse artikli 74 lõikele 9)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Eriaruanne 18/2023: ELi kliima- ja energiaeesmärgid
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Eriaruanne 15/2023: Akusid käsitlev ELi tööstuspoliitika
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Eriaruanne 16/2023: Taasterahastu „NextGenerationEU“ Euroopa Komisjoni poolne võlahaldus
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Eriaruanne 14/2023: Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne Euroopa“ programmitöö
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Eriaruanne 12/2023: ELi järelevalve pankade krediidiriski üle – EKP suurendas oma jõupingutusi, kuid neid tuleb jätkata, et suurendada kindlust, et krediidiriski juhitakse ja kaetakse nõuetekohaselt
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Eriaruanne 13/2023: Volitatud ettevõtjad
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Meie tegevus aastal 2022 – Euroopa Kontrollikoja aasta tegevusaruanne
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Eriaruanne 10/2023: Liidu kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede – Teatud kogemusi on saadud, kuid väärtus ELi kaitsekulutuste suurendamise katsekeskkonnana vähenes ajaliste piirangute ja piiratud tulemuste tõttu
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Eriaruanne 11/2023: ELi toetus koolide digiüleminekule
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Eriaruanne 09/2023: Põllumajandustoodete tarneahelate kindlustamine COVID-19 ajal
Ülevaade 03/2023: Elusloomade vedu ELis: väljakutsed ja võimalused
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Eriaruanne 08/2023: Ühendkaubavedu: EL peab veel palju tegema, et kaubavedu maanteedelt mujale suunata
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Eriaruanne 06/2023: Huvide konflikt ELi ühtekuuluvus- ja põllumajanduskulutustes
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Eriaruanne 07/2023: Taaste- ja vastupidavusrahastut käsitleva komisjoni kontrollisüsteemi ülesehitus
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Eriaruanne 05/2023: ELi finantsmaastik – keeruline moodustis, mis vajab lihtsustamist ja paremat aruandekohustust
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability