No
No

Euroopa Liit on pühendunud ülemaailmsele keskkonnakaitsele, mis hõlmab ka keskkonnapoliitikat selle institutsioonides. ELi institutsioonina on Euroopa Kontrollikojal kohustus kaasa aidata kestlikule arengule, rakendades oma igapäevatöös usaldusväärse keskkonnajuhtimise põhimõtteid.

Keskkonnapoliitika

28. novembril 2014 võttis Euroopa Kontrollikoda vastu keskkonnapoliitika, mis kinnitab asutuse osalemist kõrgetasemelises keskkonnajuhtimise algatuses. Selle poliitikaga kohustub kontrollikoda:

  • rakendama meetmeid süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks;
  • edendama energiatõhusust ja astuma samme elektri-, vee- ja paberi tarbimise vähendamiseks;
  • arvestama riigihankemenetlustes keskkonnaalaseid kriteeriume;
  • järgima jäätmekäitluse parimaid tavasid;
  • kutsuma kõiki töötajaid üles toimima keskkonnasäästlikult ja aitama aktiivselt kaasa kõnealuse poliitika eesmärkide saavutamisele.

ISO keskkonnastandard 14001:2015

ISO 14001 Certified  

Kontrollikoda täidab rahvusvaheliselt kokkulepitud kvaliteedistandardi ISO 14001:2015 (keskkonnajuhtimissüsteem) sertifitseerimise tingimusi ja on saanud ametliku ISO 14001 sertifikaadi.

Seotud dokumendid

Keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Kontrollikoda osaleb ELi keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS), mis on haldusvahend organisatsioonide keskkonnaalaste tulemuste hindamiseks, nende kohta aru andmiseks ning tulemuste parandamiseks. Kontrollikoda kanti EMASi registrisse 2017. aasta märtsis ning ta haldab edukalt EMASi määrusele (EÜ) nr 1221/2009, mida muudeti määrusega (EL) nr 2017/1505, ja ISO 14001 nõuetele vastavat keskkonnajuhtimissüsteemi.

Täiendavat teavet leiab kontrollikoja keskkonnaaruandest, mille on kinnitanud akrediteeritud tõendaja ning milles esitatakse kontrollikoja keskkonnaalased tulemused ja plaanid edasiste paranduste tegemiseks.

Aruanne Euroopa Kontrollikoja CO2 jalajälje kohta

2014. aastal kehtestas Euroopa Kontrollikoda oma tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite mõõtmiseks oma esimese süsinikubilansi, et süstemaatiliselt vähendada oma CO2 heidet.

Süsinikubilanss vaadatakse läbi ja avaldatakse igal aastal ning selle eesmärk on jälgida meie institutsiooni CO2 jalajälje vähendamise meetmete mõju.

Kontrollikoda töötab praegu välja tegevuskava heitkoguste vähendamiseks 2030. aastaks, et täita Euroopa rohelises kokkuleppes seatud eesmärke.

Seotud lingid: