No
No
 

Sellelt lehelt leiate teavet Euroopa Kontrollikoja hangete, madala ja keskmise maksumusega lepingute kavandamise, lepingute iga-aastaste nimekirjade ja kõikide lepingute suhtes kohaldatavate üldtingimuste kohta.

Finantsmääruses nimetatud juhtudel peab kontrollikoda kaupade, teenuste või ehitustööde lepingute sõlmimisel kasutama hankemenetlusi.

Juhime tähelepanu sellele, et suurem osa kontrollikoja hangete kohta avaldatud teabest (eelteated, hanketeated, hankemenetluse tulemusest teavitamine) on andmebaasis TED (Tenders Electronic Daily).

Seda veebisaiti ajakohastatakse korrapäraselt värskeima hankeid puudutava teabega.

Pakkujad ja väliseksperdid leiavad isikuandmete kaitse põhimõtted järgmisel aadressil: Andmekaitse – isikuandmete kaitse avaldus - Hankemenetlus / väliseksperdid.

Sissejuhatus

Sobiv hankemenetluse tüüp ja reklaamimeetod valitakse lepingute jaoks prognoositud summade alusel; praegu on need järgmised:

Hanke maksumus
Nõutud minimaalne menetlus Avalikustamine
≤ €15 000 Läbirääkimistega menetlus (üks tarnija/teenuseosutaja) Ei avalikustata
> €15 000 kuni

≤ €60 000

Läbirääkimistega menetlus (vähemalt kolm tarnijat/teenuseosutajat) Kontrollikoja veebisait
> €60 000 kuni < € direktiivis sätestatud piir (praegu €143 000 teenuste/tarnete puhul ja €5 538 000 tööde puhul)

Läbirääkimistega menetlus (vähemalt viis tarnijat/teenuseosutajat)

Osalemiskutse, piiratud või avatud hankemenetlus

Kontrollikoja veebisait

TED

≥ € direktiivis sätestatud piir (≥€143 000 teenuste/tarnete puhul ja ≥€5 538 000 tööde puhul) Avatud või piiratud hankemenetlus; hanketeade avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas (TED) TED (e-riigihanked) ja kontrollikoja veebisait
> €60 000, ülemist piiri ei ole seatud – teenused, millele kohaldatakse lihtsustatud korda
Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
TED (e-riigihanked) ja kontrollikoja veebisait

Läbirääkimistega hankemenetlused eeldatava maksumusega vahemikus >15 000 kuni < direktiivis sätestatud piir

Kõik kontrollikoja läbirääkimistega hankemenetlused, mille kavandatud maksumus on vahemikus >15 000 kuni < direktiivis sätestatud piir (<€143 000 teenuste/tarnete puhul ja <€5 538 000 tööde puhul), avaldatakse alljärgnevalt. Vaata „Eelteave madala maksumusega hankelepingute kohta“:

Kavandatavate hangete kohta käiv teave ei ole kontrollikoja jaoks siduv. Lisaks võib kontrollikoda vajaduse korral läbi viia ka planeerimata hankeid.

Kui olete huvitatud mõnest kavandatud menetlusest, võtke meiega ühendust meie kontaktvormi kaudu, kirjutage teemareale „Hanked“ ja sisestage järgmine teave: hankemenetluse teema ning teie ettevõtte nimi, aadress ja kontaktandmed.

Hankemenetlused, mille eeldatav maksumus ületab direktiivis sätestatud piiri

Kõik hankemenetlused, mille eeldatav maksumus ületab direktiivis sätestatud piiri (≥€143 000 teenuste/tarnete puhul ja ≥€5 538 000 tööde puhul), avalikustatakse Euroopa Liidu Teatajas (TED), mis on suuri hankeid käsitleva teabe peamine allikas.

Euroopa Kontrollikoda ei väljasta hankedokumente paberkandjal. Kogu vajalik dokumentatsioon on kättesaadav elektrooniliselt siinsel veebisaidil ja e-riigihangete veebilehel, kuhu pääseb hanketeates (punkt I.3) toodud lingi kaudu.

Kui teil on probleeme sisu alla laadmisega, võtke meiega ühendust meie kontaktvormi kaudu, kirjutage teemareale „Hanked“ ja lisage teid huvitava hankemenetluse referentsnumber ja nimi.

Lisaks anname teada, et pakkumuste esitamiseks ettenähtud aja jooksul võidakse hankedokumentides teha selgitusi ja/või muudatusi. Täiendavat teavet antakse üksnes e-riigihangete veebilehel, kuhu pääseb hanketeates (punkt I.3) toodud lingi kaudu. Pakkujatel soovitatakse veebilehte regulaarselt külastada, sest sinna võidakse teavet lisada kuni pakkumuste esitamise tähtajani.

Sissejuhatus

Euroopa Kontrollikojal on kavas korraldada järgmised madala ja keskmise maksumusega hankemenetlused. See ajakava ei ole kontrollikoja jaoks siduv. Erandkorras võidakse kontrollikoja vajadustest sõltuvalt korraldada ka muid hankemenetlusi.

Teema Prognoos Liik (tarned (F), teenused (S), hooned (B), tööd (W)) Esialgne kavandamine (menetluse alustamine)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Kui olete huvitatud mõnest eespool nimetatud menetlusest, võtke meiega ühendust kontaktvormi kaudu, kirjutage teemareale „Hanked“ ja sisestage järgmine teave: hankemenetluse teema, teie ettevõtte nimi, aadress ja kontaktandmed.

Kontrollikoja sõlmitud madala ja keskmise maksumusega lepingute iga-aastased loetelud (>15 000 kuni < direktiivis sätestatud piir)

Iga-aastane teave raamlepingul põhinevate lepingute kohta

Kontrollikoja poolt vastavalt finantsmääruse I lisa punkti 11.1 alapunktidele h ja j–m sõlmitud lepingute iga-aastased nimekirjad

Seotud dokumendid

Lepingumuudatuste iga-aastased loetelud

Teabe avaldamine ELi rahaliste vahendite saajate ja makstud summade kohta

Seotud dokumendid