Yes
No 

 

ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Eriaruanne 08/2024: ELi ambitsioonid tehisintellekti valdkonnas
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Eriaruanne 07/2024: Õigusnormide vastaselt tehtud kulutuste tagasinõudmine Euroopa Komisjoni poolt
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Euroopa Kontrollikoda - Meie tegevus aastal 2023
Eriaruanne 06/2024: Türgi pagulasrahastu
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Eriaruanne 05/2024: ELi läbipaistvusregister
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Eriaruanne 04/2024: ELi liiklusohutuse eesmärkide saavutamine
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Ülevaade 02/2024: Õigusriigi olukorda käsitlev Euroopa Komisjoni aruandlus
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Eriaruanne 03/2024: Õigusriigi põhimõtete järgimine ELis
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Arvamus 01/2024 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Lääne-Balkani reformi- ja kasvurahastu
Ülevaade 01/2024: ELi meetmed seoses noortele mõeldud praktikaga
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Eriaruanne 02/2024: Euroopa välisteenistuse koordineeriv roll
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Eriaruanne 01/2024: Sõiduautode CO2 heite vähendamine
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Eriaruanne 29/2023: ELi toetus säästvatele biokütustele transpordisektoris
2024+ work programme
Töökava 2024+
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Eriaruanne 27/2023: Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Eriaruanne 28/2023: Riigihanked ELis
Aruanne eelarveaasta 2022 tingimuslike kohustuste kohta, mis tulenevad Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu või komisjoni tegevusest määruses (EL) nr 806/2014 sätestatud ülesannete täitmisel
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Eriaruanne 25/2023: ELi vesiviljeluspoliitika
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Aastaaruanne ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2022 kohta
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Ülevaade 06/2023: Euroopa Komisjoni 2022. aasta ELi eelarve haldus- ja tulemusaruanne
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Ülevaade 05/2023: ELi majanduse juhtimise reformimine: võimalused on olemas, aga on ka riske ja probleeme
Special report 24/2023: Smart cities
Eriaruanne 24/2023: Arukad linnad
ELi asutusi käsitleva Euroopa Kontrollikoja 2022. aasta aastaaruande tutvustus
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies