No
No
 

Op deze pagina vindt u informatie over de aanbestedingen van de Europese Rekenkamer (ERK), de planning van opdrachten met een geringe waarde en middelgrote opdrachten, de jaarlijkse lijsten van opdrachten en de algemene voorwaarden die gelden voor alle opdrachten.

In bepaalde gevallen is de ERK volgens het Financieel Reglement (FR) verplicht aanbestedingsprocedures te hanteren voor de aankoop van goederen, diensten of werken.

Er wordt op gewezen dat de meeste gepubliceerde informatie over aanbestedingen van de ERK (vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en gunningsberichten) te vinden zijn in de TED-database (TED = Tenders Electronic Daily).

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met de meest recente informatie over overheidsopdrachten en aanbestedingen.

Inschrijvers en externe deskundigen kunnen de specifieke privacyverklaring vinden via de volgende link: Specifieke privacyverklaring - Aanbesteding/Externe deskundigen.

Inleiding

De ERK selecteert de passende inschrijvingsprocedure en bekendmakingsmethoden op basis van de geschatte waarde van de opdrachten en houdt daarbij momenteel het volgende aan:

Waarde van de opdracht
Verplichte minimumprocedure Bekendmaking
≤ €15 000 Procedures van gunning via onderhandeling met één leverancier/ dienstverlener Niet bekendgemaakt
> €15 000 to

≤ €60 000

Procedures van gunning via onderhandeling met ten minste drie leveranciers/dienstverleners ERK-webpagina
> €60 000 tot <€ drempel richtlijn (momenteel €143 000 voor diensten/leveringen en €5 538 000 voor werken)

Procedures van gunning via onderhandeling met ten minste vijf leveranciers/dienstverleners, of

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, niet-openbare of openbare procedure

ERK-webpagina

TED

≥ € drempel richtlijn (≥€143 000 voor leveringen/diensten en ≥€5 538 000 voor werken) Openbare of niet-openbare procedure waarbij een aankondiging van de opdracht wordt gepubliceerd in het Publicatieblad (TED) TED (eTendering) en website van de ERK
> €60 000 zonder bovengrens - de diensten die onder de zogeheten “lichte regeling” vallen
Mededingingsprocedure met onderhandeling
TED (eTendering) en website van de ERK

Procedures van gunning via onderhandelingen met een geschatte waarde tussen >€15 000 en < drempel richtlijn

Alle procedures van gunning via onderhandelingen met een waarde tussen >€15 000 en < drempel richtlijn (<€143 000 voor leveringen/diensten en <€5 538 000 voor werken) worden hieronder gepubliceerd. Zie: publiciteit vooraf voor opdrachten met een geringe waarde en middelgrote opdrachten:

Deze prognose is op geen enkele wijze bindend voor de Rekenkamer. Bovendien kunnen afhankelijk van de behoeften van de Rekenkamer nog andere aanbestedingsprocedures ad hoc worden uitgeschreven.

Bent u geïnteresseerd in een van de geplande procedures, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, selecteer “Aanbestedingen” en vul de volgende gegevens in: voorwerp van de aanbestedingsprocedure, naam, adres en contactgegevens van uw onderneming.

Inschrijvingsprocedures met een geschatte waarde boven de drempel van de richtlijn

Alle inschrijvingsprocedures met een geschatte waarde boven de drempel van de richtlijn (≥€143 000 voor leveringen/diensten en ≥€5 538 000 voor werken) worden bekendgemaakt in het Publicatieblad (TED), dat de belangrijkste informatiebron is voor grote openbare aanbestedingsprocedures.

Opgemerkt wordt dat de Europese Rekenmaker geen papieren exemplaren van de inschrijvingsdocumenten toestuurt. Alle benodigde documentatie is elektronisch beschikbaar op deze website en op eTendering via de link die in de aankondiging van de opdracht wordt vermeld (punt I.3).

Indien u problemen ondervindt bij het downloaden, neem dan contact met ons op via het contactformulier, selecteer “Aanbestedingen” en vul het referentienummer en de titel in van de aanbestedingsprocedure waarin u geïnteresteerd bent.

U wordt er tevens op gewezen dat tijdens de termijn voor het indienen van offertes toelichtingen op de documentatie en/of wijzigingen kunnen worden gepubliceerd. Aanvullende informatie is uitsluitend op eTendering toegankelijk via de link die in de aankondiging van de opdracht wordt vermeld (punt I.3); inschrijvers wordt dus sterk aangeraden deze site regelmatig te raadplegen, aangezien te allen tijde, tot aan de sluitingsdatum voor het indienen van inschrijvingen, aanvullende informatie kan worden toegevoegd..

Inleiding

De Europese Rekenkamer is van plan de volgende aanbestedingsprocedures voor opdrachten met een geringe waarde en middelgrote opdrachten uit te schrijven. Deze planning is niet bindend voor de Rekenkamer. Bovendien kunnen afhankelijk van de behoeften van de Rekenkamer nog andere aanbestedingsprocedures worden uitgeschreven.

Onderwerp Schatting Soort (leveringen (F), diensten (S), gebouwen (B), werken (W)) Indicatieve planning (start van de procedure)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Bent u geïnteresseerd in een van de geplande procedures, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, selecteer “Aanbestedingen” en vul de volgende gegevens in: voorwerp van de aanbestedingsprocedure, naam, adres en contactgegevens van uw onderneming.

Jaarlijkse lijsten van door de ERK gegunde opdrachten met een geringe waarde en middelgrote opdrachten (>€15 000 tot < drempel richtlijn)

Jaarlijkse informatie over specifieke contracten op basis van een raamcontract

Jaarlijkse lijsten van door de ERK gegunde opdrachten overeenkomstig punt 11.1, h) en j) t/m m) van bijlage I bij het Financieel Reglement

Gerelateerde documenten

Jaarlijkse lijsten van wijzigingen van overeenkomsten

Gerelateerde documenten

Bekendmaking van informatie over de waarde en de ontvangers van EU-middelen

Gerelateerde documenten