Yes
No
 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Klaus-Heiner Lehne (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Saksamaa

  Klaus-Heiner Lehne sündis 28. oktoobril 1957. aastal Münchenis. Ta sooritas oma teise juura riigieksami 1986. aastal Düsseldorfis. Aastatel 1994–2014 oli ta Euroopa Parlamendi liige ning aastatel 2009–2014 õiguskomisjoni ja komisjonide esimeeste konverentsi esimees.

  Astatel 1992–1994 oli Klaus-Heiner Lehne Saksamaa parlamendi liige ning aastatel 2004–2014 Düsseldorfi Heinrich Heine ülikooli ja Kölni ülikooli Euroopa õiguse lektor.

  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)
 • 2008-2016

  Vítor Manuel da Silva Caldeira
   

  Vítor Manuel da Silva Caldeira (16.1.2008 - 30.9.2016)
  Portugal

  Sündinud 2. jaanuaril 1960 Campo Maioris; kraad õigusteaduse erialal Lissaboni Universidade Clássica ülikoolist; magistrikraad Euroopa õpingute erialal sama ülikooli õigusteaduskonna Euroopa instituudist; lektor Lissaboni Universidade Clássica ülikooli õigusteaduskonnas (1983) ja uute kutsealade kõrgemas instituudis (1996).

  Euroopa Kontrollikoja liige alates 1. märtsist 2000 kuni 30. septembrini 2016: vastutas ELi pangatoimingute ning Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ), Euroopa koolide, detsentraliseeritud asutuste ja Euratomi tarneagentuuri auditeerimise eest (2000); vastutas kontrollikoja kinnitava avalduse (DAS) eest järgmistes valdkondades: mitmesuguseid ELi kulusid ja tulusid käsitlevate raamatupidamisaruannete usaldusväärsus ning nende aluseks olevate tehingute seaduslikkus ja korrektsus, komisjoni sisekontrollisüsteemi reform, ELi raamatupidamissüsteemi ajakohastamine; oli „ühtse auditi“ mudelit käsitleva kontrollikoja arvamuse ja ELi sisekontrolliraamistikku puudutava ettepaneku raportöör (2002); auditirühma CEAD (finantsauditi koordineerimine, auditimetoodika ja kvaliteedikontroll) eesistuja; kontrollikoja halduskomitee liige (2005); ADARi (audititöö arendamine ja aruanded) eest vastutav liige, tegeledes eelkõige kontrollikoja aruannete kvaliteedikontrolli ja auditimetoodika rakendamisega (2006); 2007. aastal vastu võetud kontrollikoja tulemusauditi käsiraamatu raportöör; Euroopa Kontrollikoja president (2008–2016); EUROSAI audiitor (2008); Euroopa Kõrgeimate Kontrolliasutuste Organisatsiooni (EUROSAI) juhatuse liige (2011); järelevalve kontrollikoja tegevuse üle, suhted Euroopa Liidu institutsioonide, kõrgeimate kontrolliasutuste ja rahvusvaheliste auditiorganisatsioonidega, õigusküsimused ja siseaudit; esimese ametiaja kestel edendas ja juhtis kontrollikoja struktuuri- ja otsustusprotsessi reformi, viies sisse auditikodade süsteemi, et muuta kontrollikoja juhtimine tõhusamaks ja mõjusamaks; teise ametiaja kestel juhtis kontrollikoda perioodil, mil kontrollikoja auditiaruanded ja arvamused finantsalaste õigusaktide kohta muutusid veelgi olulisemaks finantskriisi ja pakilise vajaduse tõttu tagada ELi vahendite parem haldamine; nimetati 3. oktoobril 2016 Portugali kõrgeima kontrolliasutuse presidendiks.

  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)
 • 2005-2008

  Hubert Weber
   

  Hubert Weber (16.1.2005 - 15.1.2008)
  Austria

  Sündinud 29. detsembril 1939 Viinis; õigusteaduse doktori kraad Viini Ülikoolist; algselt riigiametnik Austria tööhõivepoliitika ametis, hiljem abidirektor sotsiaalministeeriumis (1959); Austria kõrgeima kontrolliasutuse (Rechnungshof) audiitor.

  Viis läbi liidukantsleri kantselei, välisministeeriumi ja justiitsministeeriumi auditeerimist (1970); algselt Austria kõrgeima kontrolliasutuse presidendi kantselei juhataja, seejärel INTOSAI peasekretariaadi eest vastutava struktuuriüksuse juht (1975); personalijuht (struktuur, eelarve- ja personaliküsimused, koolitus) (1981); riigiasutuste auditeerimise talituse peadirektor, vastutas rahvusvaheliste arengute, eriti INTOSAI ja viimase poolt erinevates regioonides asutatud organisatsioonide (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS ja SPASAI) tegevuse jälgimise eest, samuti koostöö eest ÜRO finantsauditialastes projektides; alates 1. märtsist 1995 kuni 31. märtsini 2011 Euroopa Kontrollikoja liige; ADAR-grupi eesistuja; kontrollikoja president aastatel 2005–2008.

  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)
 • 2002-2005

  Juan Manuel Fabra Vallés
   

  Juan Manuel Fabra Vallés (16.1.2002 - 15.1.2005)
  Hispaania

  Sündis 4. veebruaril 1950. aastal Tortosas; lõpetanud Madridi Complutense Ülikooli; Rahvapartei Tarragona piirkonna juht (1978); Tarragona parlamendi liige; NATO parlamentaarse assamblee liige (1982).

  Tortosa Rahvapartei pressiesindaja (1979); Rahvapartei Kataloonia piirkonna juht; Rahvapartei üleriigilise täitevkomitee liige (1986); Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Euroopa Rahvapartei fraktsiooni aseesimees (1989); Lääne-Euroopa Liidu Assamblee liige (1991); eelarvekontrolli-, välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikakomisjonide liige (1994); Euroopa Kontrollikoja liige (2000–2006): aastatel 2002–2005 kontrollikoja president. Suri 16. aprill 2012.

  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)
 • 1999-2001

  Jan O. Karlsson
   

  Jan O. Karlsson (18.1.1999 - 31.12.2001)
  Rootsi

  Sündis 1. juunil 1939 Stockholmis; lõpetanud Stockholmi Ülikooli (majanduse, politoloogia ja ajaloo erialal); põllumajandusministeeriumi kantseleisekretär, seejärel esimene sekretär (1962); peaministri büroo poliitikanõunik (1968).

  Stockholmi linna rahaasjade eest vastutava linnavolikogu liikme sekretär (1973); Põhjamaade Nõukogu presiidiumi abisekretär (1977); põhjamaade koostöö eest vastutav riigisekretär ja rahandusministeeriumi riigisekretär; suurlinnade komitee esimees (1988); peaministri büroo nõunik ja koordinaator (1990); peaministri isiklik esindaja põhjamaade koostöö kooskõlastatud ümberhindamisel, millega valmistati ette Rootsi ühinemist Euroopa Majanduspiirkonna ja ELiga (1990); Rootsi parlamendi (Riksdag) sotsiaaldemokraatide fraktsiooni sekretariaadi läbirääkija ja nõustaja majandus-, rahandus- ja eelarveküsimustes (1992); välisministeeriumi peadirektor (1994); Euroopa Kontrollikoja liige 1. märtsist 1995 kuni 31. detsembrini 2001: vastutas koostöö eest arengumaade ja mitteliikmesriikidega (Euroopa Liidu üldeelarve); Euroopa Kontrollikoja president (1999–2001). Suri 19. september 2016.

  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)
 • 1996-1999

  Bernhard Friedmann
   

  Bernhard Friedmann (1.1.1996 - 17.1.1999)
  Saksamaa

  Sündinud 8. aprillil 1932. aastal Ottersweieris; doktorikraad majandusteaduses, lõpetanud Freiburg-in-Breisgau Ülikooli ja Freiburgi majanduse ja avaliku halduse kooli; kõrgem ametnik Saksamaa Liiduvabariigi riigiametites ja tööstusettevõtetes.

  Saksamaa parlamendi (Bundestag) liige (1976), osales parlamendi eelarvekomisjoni töös ja oli eelarvekontrollikomisjoni esimees (1982) ja kaitsekulude heakskiitmise komisjoni esimees (1985); 21. detsembrist 1989 kuni 31. detsembrini 2001 Euroopa Kontrollikoja liige, vastutas järgmiste valdkondade auditeerimise eest: Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ), laenude võtmine ja andmine, intressitoetused ning toetused Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele ja Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud uutele sõltumatutele riikidele; struktuuritoetuste, regionaalpoliitika, Vahemere kompleksprogrammide ja Ühtekuuluvusfondi transpordiinfrastruktuuri osakonna eest vastutava auditigrupi eesistuja (1994); kontrollikoja president (1996–1999). Suri​ 18. mail 2021.

  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)
 • 1993-1995

  André J. Middelhoek
   

  André J. Middelhoek (12.1.1993 - 31.12.1995)
  Madalmaad

  Sündinud Voorburgis 13. detsembril 1931; kraad majandusteaduses Amsterdami Ülikoolist (1957); Madalmaade riikliku planeerimisameti liige (1958); Madalmaade riikliku planeerimisameti aseesimees (1966).

  Lektor rahvusvahelises sotsiaaluuringute instituudis (1960); rahandusministeeriumi eelarveosakonna peadirektor; Euroopa ühenduste majanduspoliitika komitee liige/aseesimees (1969); Euroopa Kontrollikoja liige alates 18. oktoobrist 1977 kuni 31. detsembrini 1995: energeetika, teadusuuringute ja investeeringute kulutuste audit (1977); töömeetodid ja ametialane koolitus; aastaaruande pearaportöör (1981); Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) suuniste osakond; Vahemere kompleksprogrammid; struktuurifondide koordineerimine; kontrollikoja president 1993–1995.

  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)
 • 1990-1992

  Aldo Angioi
   

  Aldo Angioi (9.1.1990 - 31.12.1992)
  Itaalia

  Sündinud Roomas 11. aprillil 1927; õigusteaduse magister (1947); sooritas edukalt tööhõive- ja sotsiaalministeeriumi administraatorite konkursi (1949); kohtunik Itaalia kõrgeimas kontrolliasutuses (Corte dei conti) (1953).

  Nõunik Itaalia kõrgeimas kontrolliasutuses (Corte dei conti) (1970); NATO rahvusvahelise audiitorkogu liige (1973); NATO rahvusvahelise audiitorkogu president (1974); Euroopa Kontrollikoja liige 18. oktoobrist 1977 kuni 31. detsembrini 1992: kontrollikoja president 1990. aastast kuni 1992. aastani. Suri 24. oktoobril 2020.

  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)
 • 1984-1989

  Marcel Mart
   

  Marcel Mart (18.10.1984 - 20.12.1989)
  Luksemburg

  Sündinud 10. mail 1927 Esch-sur-Alzette’is; doktorikraad õigusteaduses; Luksemburgi advokatuuri advokaat (1953); rahvusvahelise uudisteagentuuri Agence Europe esimene toimetaja (1955).

  Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ülemameti asekõneisik (1960); kolme Euroopa ühenduse New Yorgi infobüroo juht (1964); Euroopa Majandusühenduse komisjoni kolmandate riikide teavitusosakonna juhataja (1967); Luksemburgi valitsuse majandus-, keskklassi, turismi-, transpordi- ja energeetikaminister (1969); Euroopa Kontrollikoja liige 18. oktoobrist 1977 kuni 20. detsembrini 1989; Euroopa Kontrollikoja president (1984–1989). Suri 15. novembril 2019.

  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)
 • 1981-1984

  Pierre Lelong
   

  Pierre Lelong (18.10.1981 - 17.10.1984)
  Prantsusmaa

  Sündinud 22. mail 1931. aastal Pariisis; õigusteaduste magister; lõpetas Pariisi Poliitikauuringute Instituudi; õppis Avaliku Halduse Kõrgkooli (École d’Administration) majandus- ja finantsteaduskonnas (1956); töötas rahandusministeeriumis (1958).

  Peasekretär ministeeriumidevahelise majanduskoostöö küsimuste alal (1961); töötas peaministri büroos (1962); õigusnõunik Prantsusmaa kõrgeimas kontrolliasutuses; Põllumajandusturgude arendus- ja reguleerimisfondi direktor (1967); Finistère’i esindav liige parlamendis (1968); side- ja telekommunikatsiooniministeeriumi riigisekretär (1974); juhtival ametikohal Prantsuse riiklikus põllumajanduse krediidikassas ja Air France’is; kontrollikoja liige 18. oktoobrist 1977 kuni 20. detsembrini 1989; kontrollikoja president 1981–1984.

  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)
 • 1977-1981

  Michael N. Murphy
   

  Michael N. Murphy (11.11.1977 - 17.10.1981)
  Iirimaa

  Sündis 19. jaanuaril 1919. aastal Corkis; töötanud mitmesugustes riigiametites (1937); rahandusministeeriumi haldusametnik, seejärel vanemametniku abi (1946); vanemametnik (1962) ja riigieelarve eest vastutava asekantsleri abi (1968).

  Asekantsler, avaliku sektori kulutuste osakonna juhataja, vastutades kõigi avaliku sektori kulutusi puudutavate küsimuste eest (1971); rahandusministeeriumi kantsler; Iiri Keskpanga direktor; Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asejuhataja; (EMÜ) lühiajalise majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimiskomitee liige; riikliku majandus- ja sotsiaalnõukogu liige; riikliku teadusnõukogu liige; majandus- ja sotsiaaluuringute instituudi nõukogu ja täitevkomitee liige; Euroopa Kontrollikoja liige 18. oktoobrist 1977 kuni 17. maini 1986; kontrollikoja president (1977–1981). Suri 28. märts 2009.

  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)