Yes
No

​Kontrollikoja väljaanded ja arhiivid

Enamik meie väljaannetest on meie veebisaidil avalikult kättesaadavad.

Kontrollikoja arhiiv sisaldab institutsiooni kõiki aruandeid ja arvamusi alates aastast . Ajavahemiku - dokumendid on viidud Firenzes asuvasse Euroopa Liidu Ajaloo Arhiivi. Nende digitaalseid koopiaid hoiab kontrollikoda Luxembourgis ja need on kättesaadavad ka välistele kasutajatele.

Kontrollikoja raamatukogu

Kontrollikoja raamatukogu on peamiselt mõeldud oma töötajatele, kuid on avatud ka teiste ELi institutsioonide töötajatele ning sellekohase taotluse esitanud organisatsioonivälistele teadlastele. Raamatukogus on lai valik väljaandeid auditi, raamatupidamise, ELi õiguse ja kontrollikoja auditeeritavate ELi poliitikavaldkondade kohta. See sisaldab raamatuid, perioodikat, pressiteenuseid, teatmeteoseid ja andmebaase nii trükitud kui ka elektroonilisel kujul. Kogu sisu on võimalik veebis otsida läbi avalikult kasutatava otsingusüsteemi BibliotECA Discovery.

Juurdepääs dokumentidele

Kontrollikoda püüdleb selle poole, et tema tegevus oleks nii avalik ja ELi kodanikele nii lähedal kui võimalik, järgides võimalikult kõrgeid läbipaistvuse, aruandekohustuse ja usaldusväärsuse standardeid.

Õiguslik alus

Dokumentidele juurdepääsu taotluste menetlemisel võetakse arvesse hea halduse põhimõtet ja läbipaistvuse põhimõtet vastavalt kontrollikoja otsusele nr 12/2005 üldsuse juurdepääsu kohta kontrollikoja dokumentidele, mida on muudetud kontrollikoja otsusega nr 14/2009 (konsolideeritud versioon avaldati , ELT C 67/1).

Taotluse esitamine

Dokumentidele juurdepääsu taotluste esitamiseks tuleb kasutada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles esitatud kontaktvormi.

Algsete taotluste menetlemine

Iga taotlust hinnatakse hoolikalt 15 tööpäeva jooksul alates selle registreerimisest. Taotletud dokumentide esitamise või sellest keeldumise kohta tehakse otsus kooskõlas teatavate avalike ja erahuvide vajaliku kaitsega, eelkõige audititeabe konfidentsiaalsust käsitlevate rahvusvaheliste auditistandarditega.

Kordustaotlused (kaebused)

Kui kontrollikoda keeldub täielikult või osaliselt dokumendile juurdepääsu andmisest, võivad taotlejad esitada kontrollikoja presidendile kirjaliku kaebuse (kordustaotluse) 15 tööpäeva jooksul alates kontrollikoja vastuse saamisest, et paluda kontrollikojal oma seisukoht läbi vaadata. Kontrollikoda vastab kirjalikult 15 tööpäeva jooksul pärast kordustaotluse registreerimist.

Õiguskaitsevahendid (edasikaebused)

Kui kontrollikoda keeldub jätkuvalt dokumendile juurdepääsu andmisest või kui ta ei vasta õigeaegselt, võib taotleja taotleda õiguskaitset, esitades kaebuse Euroopa Ombudsmanile või pöördudes kontrollikoja vastu kohtusse.

Viited muudele õigusaktidele

Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõige 3, milles on sätestatud igal kodaniku õigus osaleda liidu demokraatias.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 lõige 1 ELi institutsioonide töö avatuse kohta ja artikli 15 lõige 3 dokumentidele juurdepääsu õiguse kohta.

ELi põhiõiguste harta artikkel 41, milles sätestatakse õigus heale haldusele.

ELi põhiõiguste harta artikkel 42(opens in new window), milles sätestatakse õigus saada juurdepääs dokumentidele.

Euroopa Kontrollikoja eetikajuhised(opens in new window)

Euroopa hea halduse tava eeskiri(opens in new window)

Kasulikud lingid