No
No

De Europese Unie zet zich in voor wereldwijde milieubescherming en daaronder valt tevens milieubeleid binnen haar instellingen. Als EU-instelling heeft de Europese Rekenkamer (ERK) de plicht om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling door de beginselen van goed milieubeheer in haar dagelijks functioneren te integreren.

Milieubeleid

Op 28 november 2014 stelde de ERK milieubeleid vast waarmee haar deelname aan een hoogwaardig milieubeheerinitiatief formeel werd vastgelegd. Door middel van dit beleid committeert de ERK zichzelf ertoe:

  • maatregelen in te voeren ter vermindering van CO2-uitstoot;
  • het efficiënte gebruik van energie te bevorderen en stappen te nemen om haar electriciteits-, water- en papierverbruik terug te dringen;
  • milieucriteria op te nemen in haar procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten;
  • de beste praktijken voor afvalbeheer toe te passen;
  • alle personeelsleden aan te moedigen om duurzaam te handelen en actief bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van dit beleid.

Milieunorm ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

De ERK voldoet aan de certificeringsvereisten van de internationaal overeengekomen kwaliteitsnorm ISO 14001:2015 (milieumanagementsysteem) en zij is officieel ISO 14001-gecertificeerd.

Gerelateerde documenten

Milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Wij nemen deel aan het EU-milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), een beheersinstrument voor de evaluatie van, de verslaglegging over en de verbetering van de milieuprestaties van organisaties. Wij werden in maart 2017 in het EMAS-register opgenomen en beheren met succes een milieubeheersysteem overeenkomstig EMAS-verordening (EG) nr. 1221/2009, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2017/1505 en ISO 14001.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieuverklaring van de ERK, gevalideerd door een geaccrediteerd verificateur, waarin wij de resultaten van onze milieuprestaties en alle toekomstige plannen voor verbetering uiteenzetten.

Verslag over de koolstofvoetafdruk van de Europese Rekenkamer

In 2014 stelde de Europese Rekenkamer haar eerste koolstofbalans op om de door haar activiteiten veroorzaakte broeikasgasemissies te meten, met als doel haar CO2-emissies systematisch te verminderen.

Het doel van deze balans, die elk jaar opnieuw wordt beoordeeld en gepubliceerd, is na te gaan wat de effecten zijn van de maatregelen die onze instelling neemt om haar koolstofvoetafdruk te verkleinen.

De Rekenkamer werkt momenteel aan een routekaart voor het terugdringen van de emissies voor 2030, met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Gerelateerde links: