Yes
No 

 

Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Īpašais ziņojums 28/2023: Publiskais iepirkums Eiropas Savienībā
Ziņojums par jebkādām iespējamām saistībām, kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotās noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas 2022. finanšu gadā
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Īpašais ziņojums 25/2023: ES akvakultūras politika
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Gada ziņojums par ES kopuzņēmumiem attiecībā uz 2022. finanšu gadu
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Apskats 06/2023: Komisijas 2022. gada ziņojums par ES budžeta pārvaldību un sniegumu
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Apskats 05/2023: ES ekonomikas pārvaldības reforma: iespējas, riski un izaicinājumi
Special report 24/2023: Smart cities
Īpašais ziņojums 24/2023: Viedās pilsētas: reāli risinājumi, bet sadrumstalotība apgrūtina to plašāku pieņemšanu
ES aģentūru 2022. gada revīziju īss apraksts Informācijas apkopojums par Eiropas Revīzijas palātas 2022. gada ziņojumu par ES aģentūrām
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
Gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2022. finanšu gadu
ECA Journal 02/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Īpašais ziņojums 26/2023: Atveseļošanas un noturības mehānisma snieguma uzraudzības sistēma
Īpašais ziņojums 20/2023: Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Īpašais ziņojums 20/2023: Atbalsts personām ar invaliditāti
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Opinion 04/2023
Atzinums 04/2023
Speech by Tony Murphy, President of the European Court of Auditors - Presentation of the ECA’s 2022 annual report Committee on Budgetary Control – European Parliament
Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētāja Tony Murphy runa - ERP 2022. gada pārskata prezentācija - Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komiteja
Opinion 02/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents
Opinion 03/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Ukraine Facility
Atzinums 02/2023 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas nosaka pasākumus, kuri stiprina solidaritāti un spējas Savienībā atklāt kiberapdraudējumu un kiberincidentus, tiem sagatavoties un uz tiem reaģēt
Atzinums 03/2023 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Ukrainas mehānisma izveidi
Annual reports concerning the financial year 2022
Gada pārskati par 2022. finanšu gadu
2022 - EU audit in brief
2022 - ES revīzijas īss apraksts
2022 annual report – Glossary
ERP 2022. gada pārskats. Glosārijs
2022 annual report - The 10 most frequently asked questions
2022. gada pārskats - Desmit biežāk uzdotie jautājumi
Annual report - Key figures for 2022
Gada pārskats - Galvenie skaitliskie dati par 2022. gadu
Īpašais ziņojums 23/2023: Vīna dārzu pārstrukturēšana un stādīšana Eiropas Savienībā
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Īpašais ziņojums 22/2023: Atkrastes atjaunīgā enerģija Eiropas Savienībā
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Īpašais ziņojums 21/2023: Iniciatīva “Spotlight”, kuras mērķis ir izskaust vardarbību pret sievietēm un meitenēm