Yes
No

​Ārējā revidenta ziņojumi par Eiropas Revīzijas palātas finanšu pārskatiem

Neskarot 287. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību, ar kuru Revīzijas palātai uzticēts revidēt visus Savienības ieņēmumus un izdevumus, kā arī neskarot minētā līguma 319. pantu, ar kuru reglamentē budžeta izpildes apstiprināšanu, Revīzijas palātas ieņēmumu un izdevumu pārskatus kopš 1987. finanšu gada slēgšanas katru gadu revidē ārējais revidents.

Revīzijas palātas ārējā revidenta ziņojumus par Palātas pārskatiem no 1987. līdz 1991. finanšu gadam iesniedza vienīgi Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētājam.

Saskaņā ar Revīzijas palātas locekļu 1993. gada 8. jūlija sanāksmes lēmumu ārējā revidenta ziņojumus, sākot ar ziņojumu par 1992. finanšu gadu, publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Kopš ir pieņemta 2018. gada Finanšu regula, Oficiālajā Vēstnesī publicē tikai konsolidētos pārskatus. Tomēr Revīzijas palāta turpina publicēt savus finanšu pārskatus savā tīmekļa vietnē.

Saites