No
No
 

Lai garantētu savu ēku, pamatlīdzekļu, darbinieku un apmeklētāju drošību un aizsardzību, Eiropas Revīzijas palātā darbojas videonovērošanas sistēma.

Šī sistēma atbilst Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja izstrādātajām videonovērošanas pamatnos.

Saistītās saites