Yes
No

ES kontekstā kohēzija nozīmē samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības starp reģioniem un dalībvalstīm, veicinot darbvietu radīšanu, uzņēmumu konkurētspēju, ilgtspējīgu attīstību un pārrobežu un starpreģionu sadarbību.​