No
No
 

Eiropas Revīzijas palāta ir bijusi ES ārējās revīzijas iestāde kopš tās izveides gada oktobrī. Kopš tā laika mēs esam strādājuši, lai uzlabotu ES finanšu pārvaldību un sniegtu neatkarīgu pārliecību, ka ES ir iekasējusi un izlietojusi naudu saskaņā ar noteikumiem.

 • Vajadzība pēc ES finanšu ārējās kontroles

  Kad tika dibināta Eiropas Kopiena, tās finanšu pārbaudīšanai tika izveidota neliela revīzijas padome. Laika gaitā Kopienas budžets pieauga, un Eiropas Parlaments uzņēmās atbildību par budžeta kontroli. Kļuva skaidrs, ka revīzijas padomei vairs nebija pietiekamu pilnvaru un resursu, lai veiktu tai uzticētos uzdevumus.

 • ERP kļūst par Eiropas Kopienas "finanšu sirdsapziņu"

  Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētājs Heinrich Aigner apzinājās Eiropas Kopienas revīzijas pasākumu nepilnības un ierosināja izveidot patiesi neatkarīgu ārējās revīzijas struktūru. Tā rezultātā tapa Eiropas Revīzijas palāta. Palātu izveidoja ar Briseles līgumu , un tā sāka darbu 1977. gada oktobrī galvenajā mītnē Luksemburgā. Eiropas Kopienu Tiesas priekšsēdētājs Hans Kutscher tolaik Palātu nodēvēja par “Kopienas finanšu sirdsapziņu”.

 • ERP kļūst par ES iestādi

  stājās spēkā Māstrihtas līgums, ar kuru ERP tika piešķirts pilntiesīgas Eiropas iestādes statuss. Tā kā ERP nu bija tāds pats statuss kā Komisijai, Padomei un Parlamentam, pieauga ERP neatkarība un autoritāte. Ar Māstrihtas līgumu ERP tika arī uzticēts pienākums katru gadu sagatavot deklarāciju par ES pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

 • ERP tiek piešķirtas paplašinātas revīzijas pilnvaras

  ERP pienākumus nostiprināja ar Amsterdamas līgumu, kas stājās spēkā 1999. gadā. Kopš tā laika ERP revīzijas pilnvarās ietilpa vairāk politikas jomu un tika oficiāli nostiprināta ERP loma krāpšanas apkarošanā.

 • ERP sāk ciešāku sadarbību ar dalībvalstīm

  Nicas līgumā, ko parakstīja gadā, tika uzsvērts, ka Revīzijas palātai ir svarīgi sadarboties ar dalībvalstu revīzijas iestādēm.

  Palātas pilnvaras tika apstiprinātas ar spēkā stājušos Lisabonas līgumu, ar kuru tika mainīts arī veids, kādā pārvalda un kontrolē ES līdzekļus, proti, tika nostiprinātas Eiropas Parlamenta budžeta pilnvaras un uzsvērta dalībvalstu atbildība par budžeta izpildi.

 • Šodien

  ERP attīstās, lai apmierinātu augošās ES vajadzības

  Līdz ar ES attīstību ir mainījusies arī ERP struktūra. Ja , gadā ERP bija 9 locekļi un 120 darbinieku, tad tagad ERP ir 27 locekļi un gandrīz 900 darbinieku no visām dalībvalstīm.

  Kopš izveides gadā ERP ir centusies uzlabot ES finanšu pārvaldību, izstrādājot kvalitatīvus un aktuālus dokumentus. Laika gaitā ES ir pievienojušās jaunas dalībvalstis, ES ir uzņēmusies jaunus pienākumus, palielinājusi budžetu un izveidojusi jaunas Eiropas līmeņa struktūras, un tas viss atspoguļojas mūsu darbā.

  Tagad mēs publicējam krietni vairāk publikāciju salīdzinājumā ar pirmo mūsu darbības gadu, kad tika publicēti divi atzinumi. Tagad ERP publicē gada pārskatus, ticamības deklarācijas, īpašos gada ziņojumus, īpašos ziņojumus, atzinumus un apskatus. Pēdējos gados esam sākuši piešķirt lielāku prioritāti ES politikas rezultātu revīzijai un sniedzam padomu par veidiem, kādos uzlabot sniegumu.

Tematiskās saites