No
No

Mēs veicam ES finanšu revīziju, kas ir būtisks uzdevums, lai uzlabotu pārskatatbildību un pārredzamību, tādējādi stiprinot ES iedzīvotāju uzticēšanos. Mēs revidējam ieņēmumus un izdevumus visās ES darba jomās – no izaugsmes un nodarbinātības līdz vides politikai un klimatrīcībai.

Mēs uzlabojam publiskā sektora pārskatatbildību Eiropas Savienībā

Mūsu darbs palīdz citām ES iestādēm un dalībvalstīm labāk pārvaldīt un uzraudzīt ES finanšu līdzekļu izlietojumu. Mūsu darbs ir īpaši svarīgs Eiropas Parlamentam, kad tas pieņem lēmumu par to, vai ES pārskati par iepriekšējo gadu ir precīzi un līdzekļi ir pienācīgi izlietoti. Šo procesu sauc par “budžeta izpildes apstiprināšanu”.

Mēs pastāvīgi informējam ES politikas veidotājus un iedzīvotājus

Mēs sagatavojam svarīgus un autoritatīvus revīzijas ziņojumus, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu tajā, kā ES izmanto savu naudu un īsteno savu politiku. Mūsu ziņojumi sniedz pievienoto vērtību politikas izstrādē, informējot politikas veidotājus par jomām, kurās ES jāpilnveidojas. Turklāt ziņojumi ir skaidri un pieejami, jo mēs uzskatām, ka Eiropas iedzīvotājiem vajadzētu būt iespējai viegli saprast, kas ir paveikts ar viņu naudu un vai tā ir izlietota saprātīgi un saskaņā ar noteikumiem.

 

Publiski pieejama ir tikai mūsu publikācijās ietvertā informācija. Lai aizsargātu profesionālas attiecības starp revidentu un revidējamo vienību, mēs vienmēr saglabājam apliecinošo dokumentu un revīzijas pierādījumu konfidencialitāti.

Mēs izdodam revīzijas ziņojumus un atzinumus visās oficiālajās ES valodās. Savos sociālajos medijos mēs komunicējam angļu valodā.

Mēs cieši sadarbojamies ar citām augstākajām revīzijas iestādēm

Aptuveni 80 % no ES budžeta pārvalda Komisija kopīgi ar dalībvalstīm. Komisija īsteno noteiktus fondus (piemēram, Atveseļošanas un noturības mehānismu) tiešā pārvaldībā ar dalībvalstīm kā maksājuma saņēmējām. Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju pārraudzības un iekšējās kontroles sistēmu izveidē, lai nodrošinātu ES finanšu līdzekļu pareizu izlietojumu saskaņā ar noteikumiem. Papildus ERP veiktajam darbam daudzas dalībvalstu augstākās revīzijas iestādes revidē Eiropas fondus, kurus pārvalda un kuru līdzekļus izlieto dalībvalstu pārvaldes iestādes. Mēs cieši sadarbojamies ar valstu revīzijas iestādēm, lai nodrošinātu, ka ES izdevumus pārbauda vienlīdz rūpīgi visā Eiropas Savienībā.

 

Mēs palīdzam noteikt standartus publisko finanšu revīzijai

Mēs esam apņēmušies būt publisko finanšu pārvaldības un revīzijas attīstības avangardā. Tādos forumos kā INTOSAI mums ir svarīga loma revīzijas standartu izstrādē.

Mūsu darba ietekme

Mūsu darbam ir reāla ietekme uz ES pārvaldību. Mūsu ziņojumi ir noderīgi politikas veidotājiem citās iestādēs, un ārējie pārbaudītāji pastāvīgi augstu vērtē to kvalitāti. No mūsu sniegtajiem ieteikumiem Komisija pieņem un īsteno gandrīz visus. Atkārtoti pārskatot konkrētu revīzijas jomu pēc mūsu ziņojumu publicēšanas, pastāvīgi konstatējam, ka mūsu ieteikumiem ir bijusi pozitīva ietekme.

Mēs palīdzam apkarot krāpšanu

Lielākā daļa kļūdu, ar kurām saskaramies mūsu darbā, nav tīšas, un tās liecina par nepilnībām ES stingrajos budžeta noteikumos. Tomēr dažkārt mēs saskaramies ar kaut kādām nesakritībām. ERP kā Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestādes pilnvarās nav izmeklēt gadījumus, kad radušās aizdomas par krāpšanu, kas kaitē ES finansiālajām interesēm.

Ja mums ir radušās aizdomas par nelikumīgām darbībām, mēs par to ziņojam Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) – Komisijas dienestam, kas ir atbildīgs par iespējamu krāpšanas un korupcijas gadījumu padziļinātu izmeklēšanu. Ikviens var ziņot OLAF par gadījumiem, kuros ir aizdomas par krāpšanu. Ja vēlaties ziņot par kādu gadījumu OLAF, sazinieties ar OLAF, noklikšķinot šeit.(opens in new window)

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Visu informāciju un pierādījumus, ko uzskatām par būtiskiem mēs arī ziņojam Eiropas Prokuratūrai (EPPO), ES neatkarīgajam birojam, kas izmeklē un ceļ apsūdzības saistībā ar noziegumiem, kuri skar ES finanšu intereses. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar darba vienošanos, kas reglamentē mūsu sadarbību ar EPPO(opens in new window) un ko mēs parakstījām 2021. gadā.

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Saites