Yes
No

​ERP publikācijas un arhīvi

Lielākā daļa ERP publikāciju ir pieejamas mūsu tīmekļa vietnē.

ERP arhīvos ir iekļauti visi iestādes ziņojumi un atzinumi kopš gada. Dokumenti, kas attiecas uz gadu, ir nodoti Eiropas Savienības Vēstures arhīvam Florencē. Šo dokumentu digitālās kopijas Revīzijas palāta glabā Luksemburgā, un ar tiem var iepazīties arī ārēji lietotāji.

ERP bibliotēka

ERP bibliotēka galvenokārt ir paredzēta ERP darbiniekiem, taču tā ir pieejama arī pārējo ES iestāžu darbiniekiem un – pēc pieprasījuma – arī ārējiem pētniekiem. Krājumā ir plašs publikāciju klāsts par revīziju, grāmatvedību, ES tiesību aktiem un ERP revidētajām ES politikas jomām. Bibliotēkā ir grāmatas, periodiskie izdevumi, preses izdevumi, uzziņu literatūra un datubāzes elektroniskā un drukātā formātā. Visu krājumu var meklēt tiešsaistē, izmantojot publiski pieejamo rīku BibliotECA Discovery.

Piekļuve dokumentiem

ERP tiecas strādāt tā, lai veiktu savas darbības pēc iespējas atklātāk un tuvāk ES iedzīvotājiem, nodrošinot viņiem augstākos iespējamos pārredzamības, pārskatatbildības un godprātības standartus.

Juridiskais pamats

Pieprasījumus piekļūt dokumentiem izskata, ņemot vērā principus par tiesībām uz labu pārvaldību un pārredzamības principu, kā arī saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas Lēmumu 12/2005 par publisko piekļuvi Revīzijas palātas dokumentiem, kas grozīts ar ERP Lēmumu 14/2009, konsolidētā versija publicēta OV C 67/1, .

Pieprasījuma iesniegšana

Pieprasījumus par piekļuvi dokumentiem lūdzam nosūtīt, izmantojot mūsu saziņas veidlapu kādā no oficiālajām ES valodām.

Sākotnējo pieteikumu apstrāde

Katru pieprasījumu rūpīgi izvērtē 15 darbdienu laikā pēc tā reģistrēšanas. Lēmumu par pieprasīto dokumentu izsniegšanu vai atteikumu pieņem saskaņā ar sabiedrības un privāto interešu nepieciešamo aizsardzību, jo īpaši ievērojot starptautiskos revīzijas standartus attiecībā uz revīzijas informācijas konfidencialitāti.

Atkārtoti pieteikumi (apelācijas)

Ja ERP pilnībā vai daļēji atsaka piekļuvi dokumentam, pieteikuma iesniedzēji 15 darbdienu laikā pēc ERP atbildes saņemšanas var iesniegt rakstisku apelāciju (atkārtotu pieteikumu) ERP priekšsēdētājam, lai lūgtu ERP pārskatīt savu lēmumu. ERP sniegs rakstisku atbildi 15 darbdienu laikā pēc atkārtotā pieteikuma reģistrēšanas.

Tiesiskā aizsardzība (turpmākas apelācijas)

Ja ERP turpina atteikt piekļuvi dokumentam vai nesniedz savlaicīgu atbildi, pieteikuma iesniedzējs var vērsties pēc tiesiskās aizsardzības, iesniedzot sūdzību Eiropas Ombudam vai uzsākot tiesvedību pret ERP.

Citas atsauces uz tiesību aktiem

Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 3. punkts(opens in new window), kas piešķir ES iedzīvotājiem tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē;

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 15. panta 1. punkts par ES iestāžu darba atvērtību un LESD 15. panta 3. punkts par tiesībām piekļūt dokumentiem.

ES Pamattiesību hartas 41. pants par tiesībām uz labu pārvaldību.

ES Pamattiesību hartas 42. pants par tiesībām piekļūt dokumentiem.

Ētikas vadlīnijas Eiropas Revīzijas palātas(opens in new window)

Ombuda Eiropas labas administratīvās prakses kodekss(opens in new window)

Noderīgas saites