Yes
No 

 

ASPIRE programme
Guide to our methodology
Mūsu metodikas vadlīnijas
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Īpašais ziņojums 11/2023: ES atbalsts skolu digitalizācijai
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Īpašais ziņojums 09/2023: Lauksaimniecības produktu piegādes ķēžu nodrošināšana Covid-19 laikā
Apskats 03/2023: Dzīvu dzīvnieku pārvadāšana ES: izaicinājumi un iespējas
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Īpašais ziņojums 08/2023: Intermodālie kravu pārvadājumi: Eiropas Savienībai joprojām nav izdevies novirzīt kravas no autoceļiem
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Īpašais ziņojums 06/2023: Interešu konflikts ES kohēzijas un lauksaimniecības izdevumu jomā
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Īpašais ziņojums 07/2023: Komisijas ieviestās ANM kontroles sistēmas struktūra
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability
Īpašais ziņojums 05/2023: ES finanšu vide – sadrumstalots veidojums, kam nepieciešama turpmāka vienkāršošana un pārskatatbildība
Special report 04/2023: The Global Climate Change Alliance(+) – Achievements fell short of ambitions
Īpašais ziņojums 04/2023: Pasaules klimata pārmaiņu alianse plus: sasniegumi nebija pietiekami vērienīgi
Atzinums 01/2023 (saskaņā ar LESD 287. panta 4. punktu) par Eiropas Prokuratūras priekšlikumu grozīt Eiropas deleģēto prokuroru nodarbināšanas kārtību attiecībā uz pamatatalgojuma koriģēšanu
Opinion 01/2023 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European Delegated Prosecutors with a view to adjusting their base remuneration
Special report 02/2023: Adapting cohesion policy rules to respond to COVID-19
Īpašais ziņojums 02/2023: Kohēzijas politikas noteikumu pielāgošana, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju
Special Report 03/2023: Internal electricity market integration
Īpašais ziņojums 03/2023: Elektroenerģijas iekšējā tirgus integrācija
Audit preview 01/2023: The rule of law and the Commission’s action to protect the EU’s financial interests in the cohesion policy and the RRF
Review 01/2023: EU financing through cohesion policy and the Recovery and Resilience Facility: A comparative analysis
Apskats 01/2023: ES finansējums ar kohēzijas politikas un Atveseļošanas un noturības mehānisma starpniecību: salīdzinoša analīze
Review 02/2023: EU actions to address the increasing amount of hazardous waste
Apskats 02/2023: ES rīcība saistībā ar pieaugošo bīstamo atkritumu daudzumu
Special report 01/2023: Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic
Īpašais ziņojums 01/2023: Instrumenti, kas atvieglo ceļošanu Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā
Opinion 08/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund as revised by the Council
Atzinums 08/2022 (saskaņā ar LESD 322. panta 1. punktu) par Padomes pārskatīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Sociālo klimata fondu
Special report 28/2022: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)
Īpašais ziņojums 28/2022: Atbalsts bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE)
ECA Journal N° 2/2022: The EU Recovery and Resilience Facility: a jump to a resilient Europe?
Special report 27/2022: EU support to cross-border cooperation with neighbouring countries
Īpašais ziņojums 27/2022: ES atbalsts pārrobežu sadarbībai ar kaimiņvalstīm
Special report 25/2022: Verification of Gross National Income for financing the EU budget. Risks in data compilation well covered overall, but scope for increased prioritisation of actions
Īpašais ziņojums 25/2022: Nacionālā kopienākuma pārbaude ES budžeta finansēšanas vajadzībām: datu apkopošanas riski kopumā labi novērsti, bet iespējams darbības labāk kārtot prioritārā secībā
Special Report 24/2022: e-Government actions targeting businesses – Commission’s actions implemented, but availability of e-services still varies across the EU
Īpašais ziņojums 24/2022: E-pārvaldes darbības, kas vērstas uzuzņēmumiem – Komisijas darbības ir īstenotas, tomēr e-pakalpojumu pieejamība Eiropas Savienībā joprojām atšķiras
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2021 financial year
Ziņojums par jebkādām iespējamām saistībām, kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotās noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas 2021. finanšu gadā
Special report 26/2022: European statistics – Potential to further improve quality
Īpašais ziņojums 26/2022: Eiropas statistika: potenciāls vēl vairāk uzlabot kvalitāti
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 2021